THCOM 14 THB
-0.20 (-1.38%)

ประกาศแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า

 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

 

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับแนวทางที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสมัครเข้าใช้บริการ ซื้อ เช่า หรือเช่าซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานกับบริการของบริษัทฯ

ประกาศแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ประกาศฯ”) อาจเรียกบริการ Broadcast Services บริการ Broadband Services และบริการ Nava Services หรือบริการอื่นใดว่า “บริการของบริษัทฯ

ประกาศฯ นี้ใช้สำหรับการสมัครเข้าใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการซื้อ การเช่า การเช่าซื้ออุปกรณ์จากบริษัทฯ หรือการได้สิทธิใช้อุปกรณ์เพื่อใช้งานกับบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมก่อนเข้าใช้บริการของบริษัทฯ เช่น

 • ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ (ซึ่งไม่มีข้อมูลเพศหรือศาสนาปรากฏอยู่)
 • ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมลแอดเดรส
 • ประวัติลูกค้า ข้อมูลทางการเงิน
 • หนังสือรับรองบริษัท หนังสือได้รับมอบอำนาจ
 • สัญญาให้บริการ

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมระหว่างการใช้บริการของบริษัทฯ เช่น

 • ข้อมูลและพฤติกรรมการใช้บริการของบริษัทฯ
 • ข้อมูลข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาการใช้บริการของบริษัทฯ
 • ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจการใช้บริการของบริษัทฯ
 • ข้อมูลการชำระเงิน
 • ข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้งานกับบริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 1 หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บริษัทฯ ขอให้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวก่อนมอบให้บริษัทฯ หากมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้นให้ถือว่าอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้นและถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส ภรรยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรมั่นใจว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิและ/หรืออำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามประกาศฯ ฉบับนี้ได้ อีกทั้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงประกาศฯ ฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นหากจำเป็น และ/หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

 

2. บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ดังนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ไม่ว่าจะได้รับเป็นเอกสาร หรือทางวาจา หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับโดยวิธีการอื่นไม่ว่าผ่านทางช่องทางใด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากตัวแทนของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่แทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว

2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมได้จากอุปกรณ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนำมาใช้งานกับบริการของบริษัทฯ

2.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลสาธารณะและจากแหล่งข้อมูลอื่นที่บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมได้โดยชอบตามกฎหมายโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย

 

3. บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

3.1 เพื่อให้บริษัทฯ ให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ หรือเพื่อให้บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

3.2 เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เช่น การยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการให้บริการของบริษัทฯ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีต่าง ๆ การใช้สิทธิเรียกร้องต่าง ๆ การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลชำระค่าใช้บริการ การจัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น

3.3 เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาหรือเพื่อการเรียกร้องสิทธิที่บริษัทพึงมีตามกฎหมายถึงแม้สัญญาจะสิ้นสุดลงแล้ว เช่น การเรียกรับชำระหนี้ภายหลังการเลิกสัญญา หรือการบังคับตามคำพิพากษาของศาลหรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นต้น

3.4 เพื่อให้บริษัทฯ วิเคราะห์พฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการของบริษัทฯ และการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการ การทำการตลาด การจัดเตรียมข้อเสนอรายการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ตลอดจนการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ

3.5 เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เช่น การแจ้งข้อเสนอหรือข้อมูลต่าง ๆ ไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การประชาสัมพันธ์เพื่อการแนะนำสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

3.6 เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไฟฟ้า โครงข่ายโทรคมนาคม หรือระบบอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ใช้ในการให้บริการ การปกป้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การรักษาความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สินและสถานประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงการเยียวยา ป้องกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

3.7 เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมในการบังคับใช้ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อการปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3.8 เพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายให้อำนาจในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

4. บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลที่สาม ดังนี้

4.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ในข้อ 2 ให้แก่บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐหรือมีอำนาจบังคับตามกฎหมายให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ รวมทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 3

4.2 หากบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ที่อยู่ต่างประเทศที่ไม่มีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางและจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

 

5. บริษัทฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

5.1 บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับไว้เป็นอย่างดีโดยธำรงไว้ซึ่งความลับ และจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยมิชอบ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

5.2 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมหรือเท่าที่จำเป็นตามอายุความ และมาตรฐานการเก็บรักษาเอกสารที่บริษัทถือปฏิบัติ กล่าวคือ 12 (สิบสอง) ปี นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา หรือนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ยุติความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากกระบวนการทางกฎหมาย บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เท่าที่ความจำเป็นดังกล่าวสิ้นสุดลง

5.3 เมื่อพ้นระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือเมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถอ้างสิทธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลใดแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

5.4 ในการณีที่มีการรั่วไหลหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ มีมาตรการในการตอบสนองกับเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลหรือการละเมิด ดังนี้

5.4.1 ผู้ที่ทราบเหตุแจ้งต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.4.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรับแจ้งเหตุและบันทึกเหตุการณ์

5.4.3 เจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.4.4 กรณีไม่มีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการดังนี้

(1) จดบันทึกเหตุการณ์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

(2) รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บริหารทราบ

5.4.5 กรณีมีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการดังนี้

(1) จดบันทึกเหตุการณ์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

(2) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ

(3) รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บริหารทราบ

5.4.6 กรณีมีความเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการดังนี้

(1) จดบันทึกเหตุการณ์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

(2) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ

(3) แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ พร้อมทั้งมาตรการการเยียวยา

(4) รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บริหารทราบ

5.4.7 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการสืบสวนและสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและที่มา พร้อมทั้งระบุต้นเหตุของการรั่วไหลหรือการละเมิดของข้อมูลส่วนบุคคล

5.4.8 บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล

 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

6.1 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิให้ความยินยอมและถอนความยินยอม ดังนี้

6.1.1 ในกรณีที่เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีสิทธิจะให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ให้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบแล้ว หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวก็ได้

6.1.2 เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนนั้นขัดต่อข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นที่ได้ให้ความยินยอมไปก่อนหน้านี้

6.1.3 ในกรณีที่การถอนความยินยอมข้างต้นส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือมีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม

6.2 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6.3 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากบริษัทฯ

6.4 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

6.5 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

6.6 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบตามข้อ 5 ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

6.7 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 6 เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

6.8 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะคัดค้านเมื่อใดก็ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้าน บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปเฉพาะที่บริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลทางกฎหมายได้เท่านั้น

6.9 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศฯ นี้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอม หรือเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.10 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว ในระหว่างที่บริษัทฯ กำลังตรวจสอบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคำร้องขอใช้สิทธิคัดค้านว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยไม่มีความจำเป็นหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.11 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

7. บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อการทำสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือให้บริการตามสัญญาแก่เจ้าของข้อมูลได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะต้องติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

 

8. บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม ทั้งนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ประสงค์จะให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปหลังจากที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับแล้ว ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางที่กำหนดในข้อ 9 ของประกาศฯ ฉบับนี้

 

9. หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิ
ตามข้อ 6 หรือข้อ 8 กรุณาติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 28 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2-596-5095) หรือเว็บไซต์ของบริษัท thaicom.net หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยส่งอีเมลไปที่ [email protected]

 

10. บริษัทฯ อาจขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันตัวตนก่อนดำเนินการใด ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการใช้สิทธิตามข้อ 6 หรือข้อ 8

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

 

12. บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุงประกาศฯ นี้เป็นครั้งคราว และบริษัทฯ จะแจ้งประกาศฯ ฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมด้วย

 

ประกาศใช้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566