THCOM 11 THB
+0.10 (+0.88%)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

(มติ กสทช. ครั้งที่ 16/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562)

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

(มติ กทค. ครั้งที่ 29/2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557)

สัญญาการใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม

สัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเรือสำหรับเจ้าของเรือ

สัญญาให้บริการ

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

(มติ กสทช. ครั้งที่ 15/2562 วันที่ 3 กันยายน 2562)

แบบสัญญามาตรฐานการให้บริการอินเทอร์เน็ต EXPRESS NET

สำหรับหน่วยงานราชการ

สำหรับลูกค้าทั่วไป

 

ใบสมัครใช้บริการ