THCOM 11 THB
0.00 (0.00%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ