THCOM 12 THB
-0.20 (-1.71%)

รับข้อร้องเรียน     และแจ้งเบาะแส

ไทยคมยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่กำหนดไว้ บริษัทเชื่อว่าพนักงานจะต้องได้รับการปฏิบัติ อย่างยุติธรรม และคาดหวังว่าพนักงานของบริษัทจะต้องประพฤติตนอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ต้องการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โปรดกดด้านล่าง

> คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทจึงไม่ยินยอมให้มีการกระทำผิดและทุจริตเกิดขึ้นในบริษัท และจะมีการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด

บริษัทจึงมีการกำหนดช่องทางรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนให้ข้อมูลรายงานเบาะแสการ กระทำผิด หรือการทุจริตใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมทั้งให้ความคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ กับบริษัทในเรื่องบาะแสการกระทำผิด และ การทุจริตดังกล่าวด้วย

> นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแส การกระทำผิดและการทุจริต