THCOM 2.26 THB
-0.04 (-1.74%)

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

การเป็น “ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ” เป็นหัวใจของกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคมในยุค แห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านการสื่อสาร  ในขณะ ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้คน  การเข้าถึงข้อมูล  รวมถึง พฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการ วางรากฐาน และเสริมสร้างโครงข่ายการสื่อสาร และ โทรคมนาคมที่มีคุณภาพ  และถือเป็น หน้าที่สำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและผู้มีส่วนได้เสียของเรา  ด้วยการ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  หลักการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  การดูแลสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สังคมและชุมชนเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

ธุรกิจของไทยคมยึดมั่นตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการกำหนดหลักการของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีนโยบายต่างๆ ที่สอดคล้อง เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจในทุกกิจกรรม และในทุกประเทศที่ไทยคมเข้าไปดำเนินธุรกิจ บริษัทให้ความสำคัญกับ ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และตระหนักดีว่าความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียเป็น สิ่งสำคัญในการแข่งขันและความสำเร็จ นั่นเป็นเหตุผลที่ไทยคมมุ่งมั่นที่จะต้องมีจรรยาบรรณในระดับสูงสุดในกิจกรรมทางธุรกิจทุกประเภท และต้องสอดคล้องกับหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ พฤติกรรมทางธุรกิจที่มี “ความรับผิดชอบ” เป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและซื่อสัตย์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้บริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ

หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของไทยคมเพื่อสร้างความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมและให้ความความเห็นในการดำเนินกิจการเพื่อเป็นกลไกและกระบวนการ ที่จะทำให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง นำไปสู่การสร้างองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐาน ในการดำเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัท ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทก็อาจจะได้พบหรือต้องเผชิญ กับคำถามหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมหรือเรื่องกฎหมายอยู่เสมอว่าสิ่งที่บริษัทหรือที่เรากำลังดำเนินการอยู่นั้นเป็นเรื่องที่สมควรกระทำหรือไม่ และขัดกับจริยธรรมหรือขัดกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วไม่มีคำตอบชัดเจนหรือคำตอบที่ตายตัว หรือสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์

จรรยาบรรณธุรกิจของไทยคมจึงเป็น “กรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน” เพื่อใช้ตอบคำถามของแต่ละคนว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นถูกต้องและสมควรกระทำหรือไม่ เป็นหลักชี้นำการกระทำ ของพนักงานทั้งองค์กร และวิถีทางที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานรวมทั้งการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นกลไกไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้และสร้างความยั่งยืนในที่สุด

รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ไทยคมยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่กำหนดไว้ บริษัทเชื่อว่าพนักงานจะต้องได้รับการปฏิบัติ อย่างยุติธรรม และคาดหวังว่าพนักงานของบริษัทจะต้องประพฤติตนอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

< คู่มือจรรยาบรรณ

บริษัทจึงไม่ยินยอมให้มีการกระทำผิดและทุจริตเกิดขึ้นในบริษัท และจะมีการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด บริษัทจึงมีการกำหนดช่องทางรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนให้ข้อมูลรายงานเบาะแสการ กระทำผิด หรือการทุจริตใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมทั้งให้ความคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ กับบริษัทในเรื่องบาะแสการกระทำผิด และ การทุจริตดังกล่าวด้วย

การต่อต้านการทุจริต

ไทยคมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่าการทุจริตเป็นภัยร้ายแรง ที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริตของไทยคมเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจด้วย และเป็นแนวทางที่ทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติตาม โดยมีการจัดอบรมให้กับพนักงานควบคู่ ไปกับเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้มีการประกาศให้ลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า หรือผู้ที่จะเข้ามาทำธุรกิจกับบริษัทให้รับทราบถึงเจตนารมณ์ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตของไทยคม โดยคาดหวังให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามด้วย

ไทยคมเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมย์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต” (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ห่วงโซ่อุปทาน

คู่ค้าทางธุรกิจ คือ ห่วงโซ่สำคัญของความสำเร็จในการนำเสนอสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ไทยคมจึงร่วมสร้างการเติบโตกับคู่ค้าธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการถ่าย ทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมการประชุมสัมมนา การให้คำปรึกษาตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทในระยะยาว บริษัทประกาศนโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ รวมทั้งจัดทำ “แนวทางปฏิบัติของคู่ค้า”(Supplier Charter) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคู่ค้ามีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของคู่ค้ามีแนวทางที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน หากยังเป็นโอกาสให้บริษัทและคู่ค้า มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้/เทคโนโลยี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

เพื่อความเสมอภาคและเป็นธรรม ไทยคมมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากคู่ค้าผ่านทางเว็บไซต์ และสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ส่วนงานจัดซื้อจัดหาหรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เราพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการตอบกลับคู่ค้า

สิทธิมนุษยชน

ไทยคมสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน  ด้วยการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมี ส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  อีกทั้งยังให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มี ส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   โดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การแบ่งแยกถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ  สีผิว อายุ เพศ เป็นต้น ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน และ เสรีภาพไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม  ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในโลก  ไม่ว่าจะออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ ในโลกยุคดิจิทัล  ซึ่งเราตระหนักดีว่าการปกป้องสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือข้อมูลส่วน บุคคลของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่ง  ไทยคมคำนึงถึงการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์  กฏหมาย และมาตรฐานสังคม รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการหรือข้อตกลงระดับ สากล ต่างๆ  พนักงานของเราก็ต้องทำความเข้าใจตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความ รับผิดชอบของตนเองอย่างถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย  เนื่องจากไทยคมมีธุรกิจ อยู่ในหลายประเทศ  พนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ  จึงต้องศึกษาตัวบทกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ด้วย  เพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาล่วงละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน  ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

  บริษัทขอแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อัพเดตข้อมูลไทยคมรับมือกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลิก

  Due to the COVID-19 epidemic, the Annual General Meeting of Shareholders 2020 has been postponed. For more information on Thaicom COVID-19 Crisis Update, click here.