THCOM 11 THB
0.00 (0.00%)

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบ

การเป็น “ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ” เป็นหัวใจของกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคมในยุค แห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านการสื่อสาร  ในขณะ ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้คน  การเข้าถึงข้อมูล  รวมถึง พฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการ วางรากฐาน และเสริมสร้างโครงข่ายการสื่อสาร และ โทรคมนาคมที่มีคุณภาพ  และถือเป็น หน้าที่สำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและผู้มีส่วนได้เสียของเรา  ด้วยการ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  หลักการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  การดูแลสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สังคมและชุมชนเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

ธุรกิจของไทยคมยึดมั่นตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการกำหนดหลักการของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีนโยบายต่างๆ ที่สอดคล้อง เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจในทุกกิจกรรม และในทุกประเทศที่ไทยคมเข้าไปดำเนินธุรกิจ บริษัทให้ความสำคัญกับ ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และตระหนักดีว่าความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียเป็น สิ่งสำคัญในการแข่งขันและความสำเร็จ นั่นเป็นเหตุผลที่ไทยคมมุ่งมั่นที่จะต้องมีจรรยาบรรณในระดับสูงสุดในกิจกรรมทางธุรกิจทุกประเภท และต้องสอดคล้องกับหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ พฤติกรรมทางธุรกิจที่มี “ความรับผิดชอบ” เป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและซื่อสัตย์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้บริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ

หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของไทยคมเพื่อสร้างความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมและให้ความความเห็นในการดำเนินกิจการเพื่อเป็นกลไกและกระบวนการ ที่จะทำให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง นำไปสู่การสร้างองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐาน ในการดำเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัท ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทก็อาจจะได้พบหรือต้องเผชิญ กับคำถามหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมหรือเรื่องกฎหมายอยู่เสมอว่าสิ่งที่บริษัทหรือที่เรากำลังดำเนินการอยู่นั้นเป็นเรื่องที่สมควรกระทำหรือไม่ และขัดกับจริยธรรมหรือขัดกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วไม่มีคำตอบชัดเจนหรือคำตอบที่ตายตัว หรือสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์

จรรยาบรรณธุรกิจของไทยคมจึงเป็น “กรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน” เพื่อใช้ตอบคำถามของแต่ละคนว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นถูกต้องและสมควรกระทำหรือไม่ เป็นหลักชี้นำการกระทำ ของพนักงานทั้งองค์กร และวิถีทางที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานรวมทั้งการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นกลไกไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้และสร้างความยั่งยืนในที่สุด

รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ไทยคมยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่กำหนดไว้ บริษัทเชื่อว่าพนักงานจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม และคาดหวังว่าพนักงานของบริษัทจะต้องประพฤติตนอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

บริษัทจึงไม่ยินยอมให้มีการกระทำผิดและทุจริตเกิดขึ้นในบริษัท และจะมีการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด บริษัทจึงมีการกำหนดช่องทางรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนให้ข้อมูลรายงานเบาะแสการ กระทำผิด หรือการทุจริตใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ขายสินค้าsหรือบริการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมทั้งให้ความคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ กับบริษัท ในเรื่องบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตดังกล่าวด้วย

การต่อต้านการทุจริต

ไทยคมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการทุจริตเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริตของไทยคมเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจด้วย และเป็นแนวทางที่ทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติตาม โดยมีการจัดอบรมให้กับพนักงาน ควบคู่ไปกับเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้มีการประกาศให้ลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า หรือผู้ที่จะเข้ามาทำธุรกิจกับบริษัท ให้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายการต่อต้านการทุจริตของไทยคม โดยคาดหวังให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามด้วย

ไทยคมเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมย์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” หรือ “Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption” (CAC) และได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ห่วงโซ่อุปทาน

คู่ค้าทางธุรกิจคือห่วงโซ่สำคัญของความสำเร็จ ในการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ไทยคมจึงร่วมสร้างการเติบโตกับคู่ค้าธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การให้คำปรึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่เป็นประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะผลักดัน ให้เกิดความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทในระยะยาว บริษัทประกาศนโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ รวมทั้งจัดทำ “แนวทางปฏิบัติของคู่ค้า” (Supplier Charter) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้า มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของคู่ค้ามีแนวทางที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน หากยังเป็นโอกาสให้บริษัทและคู่ค้า มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

เพื่อความเสมอภาคและเป็นธรรม ไทยคมมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากคู่ค้าผ่านทางเว็บไซต์ และสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ส่วนงานจัดซื้อจัดหา หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน เราพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการตอบกลับคู่ค้า

สิทธิมนุษยชน

ไทยคมสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน  ด้วยการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  อีกทั้งยังให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การแบ่งแยกถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ เป็นต้น ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในโลก ไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งเราตระหนักดีว่าการปกป้องสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่ง ไทยคมคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฏหมาย และมาตรฐานสังคม รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการหรือข้อตกลงระดับสากลต่างๆ พนักงานของเราก็ต้องทำความเข้าใจตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง อย่างถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย เนื่องจากไทยคมมีธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ พนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ จึงต้องศึกษาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาล่วงละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน