THCOM 3.68 THB
0.00 (0.00%)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท
นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านภาษี
นโยบายและแนวปฏิบัติการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
นโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
นโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้
นโยบายบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ฉบับปรับปรุงปี 2558)
นโยบายความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ
แนวทางปฏิบัติของคู่ค้า