THCOM 14 THB
-0.20 (-1.38%)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท
นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านภาษี
นโยบายและแนวปฏิบัติการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
นโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
นโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้
นโยบายบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ฉบับปรับปรุงปี 2558)
นโยบายความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ
แนวทางปฏิบัติของคู่ค้า
แนวปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน