THCOM 11 THB
0.00 (0.00%)

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้คนและสังคม

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคม ตระหนักถึงบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เรานำเทคโนโลยีดาวเทียมสื่อสารผสมผสานกับประสบการณ์อันเชี่ยวชาญ  ของบุคคลากร เพื่อการทำประโยชน์ในการสร้างโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมและชุมชน

ส่งเสริมการศึกษา

ด้วยความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิ์ในเรื่องของ “การศึกษา” และ “การเข้าถึงข้อมูล” ไทยคมเชื่อว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืน จึงมีเป้าหมายที่จะมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงนำจุดเด่นของศักยภาพดาวเทียม “ไทยคม” ที่ลดอุปสรรคด้านระยะทาง ผสานเข้ากับโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม สนับสนุนเครือข่ายการศึกษา ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อมพื้นที่ห่างไกลให้ติดต่อถึงกันได้กับส่วนกลาง เราใช้ดาวเทียมเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางการศึกษา ระหว่างเด็กในเมืองและในชนบท

ไทยคมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับอวกาศและดาวเทียม โดยมี Thaicom Space and Satellite Pavillian ภายในอาคารสถานีดาวเเทียมไทยคม จ.นนทบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศและดาวเทียม สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป เราหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจ ศึกษาเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงกันมากขึ้น เพื่อการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต วิศวกรไทยคมเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านดาวเทียม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ไทยคมดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีเป้าหมายในการ “สร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้ความสำคัญกับการเติบโตที่ตอบสนองและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เราดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ส่งเสริมความมั่นคง ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนขององค์กรและสังคม โดยให้ความสำคัญด้านการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง การพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสาเป็นฐาน

การเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง

การเข้าถึงการศึกษาอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตั้งแต่การศึกษาระดับต้นจวบจนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนับสนุนการศึกษาและเปิดโอกาสเข้าถึงการสื่อสารอย่างเท่าเทียม พร้อมติดตั้งชุดจานและอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม แก่สถานศึกษาในพื้นที่ต่างๆ พร้อมจัดกระบวนการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ให้เยาวชนมีความรู้สู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างแนวทางการประกอบอาชีพและสนับสนุนวิชาชีพ โดยสอนการติดตั้งจานดาวเทียมแก่นักเรียนอาชีวศึกษา และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือ Learning by Doing

พัฒนาชุมชนและสังคม

เรามีส่วนในการพัฒนาชุมชน และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ ผลักดันโครงการกองทุนไทยคมเพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรี่ช็อพ รวมถึงการต่อยอดความรู้จากเนื้อหาที่เผยแพร่จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อเกิดกองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนพื้นที่สูงภาคเหนือ

อาสาไทยคม

“รากฐานสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคมไทยคม”

บนพื้นฐานของกิจกรรม CSR ของไทยคมทุกโครงการ จะดึงการมีส่วนร่วมของพนักงานไทยคม เข้ามามีบทบาทในการคิดสร้างสรรค์ เสนอแนะ ร่วมรับผิดชอบ และลงมือทำ ตามแนวทาง Constructionism รวมถึงการเสนอโครงการ เพื่อรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ โดยใช้ทักษะและความสามารถของพนักงานในการทำประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

พนักงาน

ทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งตัวจักรที่สำคัญของไทยคม ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ แต่ทำอย่างไรบริษัทจึงสามารถรักษาและพัฒนาให้บุคคลากรเหล่านี้  ได้มีความรู้ความสามารถ มีความผูกพันกับองค์กร และสามารถเป็นตัวแทนของคุณค่าองค์กรได้  มีหลายปัจจัยที่เราสามารถดำเนินการเพื่อสร้าง “คุณภาพที่ดี” ของพนักงานได้ พนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยที่นำพาองค์กรสู่ความเติบโตและความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งมั่นในการแสวงหาคนดีและเก่ง พร้อมเหมาะสมกับงาน มีคุณธรรม มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และคำนึงถึงการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถาบันการศึกษา ปัจจัยสำคัญนอกเหนือจากการสรรหาคนที่ใช่แล้ว ทำอย่างไรให้คนเหล่านี้เกิดความผูกพัน มีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในทุกๆ วันที่เข้ามาทำงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงถือว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ที่ร่วมมือกันปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยตามระเบียบปฏิบัติอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่วางไว้

เรามีนโยบายรองรับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาอย่างชัดเจน มีการถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลพนักงานด้านความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ทุกพื้นที่การทำงาน และมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้มั่นในว่าการวางแผนตลอดจนมาตรการในการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จะถูกตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน และอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับตามกฎหมาย รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อควบคุมและป้องกัน มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อให้พร้อมใช้งานและเกิดความปลอดภัย ตลอดจนมีการสื่อสารในหลากหลายช่องทาง มีการจัดการฝึกอบรมและการซักซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นให้กับพนักงานทุกคน

การสร้างสุขภาวะที่ดีในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจแข็งแรง เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืน ไทยคมจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดตั้งชมรมต่างๆ (Thaicom Club) เช่น ชมรมจักรยาน ชมรมนักวิ่งไทยคม ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล ชมรมโยคะ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ผ่านการคิดและออกแบบกิจกรรมตามความสนใจ โดย “พนักงานเพื่อพนักงาน”

ความผูกพันของพนักงาน

การสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กร เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางและกลยุทธ์ที่วางไว้ การมีส่วนร่วมของพนักงานขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ ดังนั้นจึงต้องสร้างความไว้วางใจและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทำอย่างไรจึงจะทำให้การมาทำงานในแต่ละวันนั้นมีความหมาย และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น โดยมีแรงจูงใจที่จะนำไปสู่ ความสำเร็จ ไทยคมให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการทำงาน พร้อมการรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากพนักงาน วิธีการหนึ่งที่สำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับ “พนักงาน” คือการใช้แบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาจากพนักงาน และยังเป็นโอกาสในการสร้างแผนที่จะปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลด้วย

การพัฒนา “พนักงาน”

”ทรัพยากรบุคคล” เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการจะขับเคลื่อนทรัพยากรด้านอื่นๆ และทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประสิทธิผลได้ ไทยคมกําหนดแผนการพัฒนาองค์กรให้ไปสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้“ และมีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เราเน้นการสร้างความผูกพันกับองค์กร และความเข้าใจระหว่างคนหลายเชื้อชาติ ตามลักษณะธุรกิจของบริษัท ในแต่ละปีจะมีการวางแผน และจัดให้มีการพัฒนาพนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน มีการจัดฝึกอบรม และโอกาสในการหมุนเวียนงานโดยสมัครใจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท ไทยคมพยายามสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน และยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในด้านทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบในตำแหน่งที่สูงขึ้น