THCOM 12 THB
+0.20 (+1.65%)

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ไทยคมตระหนักดีว่าการบรรลุและรักษาเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้สำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น บริษัทต้องมุ่งมั่นใส่ใจการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย และลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้กำหนดวิถีสู่ความยั่งยืนที่ยังคงสร้างมูลค่าและความเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยไม่ลืมที่จะสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  โดยมีนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร  เป็นกรอบในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมทั้งการได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้  เพื่อให้สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียได้ดียิ่งขึ้น  โดยจำแนกประเด็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละมิติให้เห็นอย่างชัดเจน กล่าวคือ มิติเศรษฐกิจ  มิติสังคม และ มิติสิ่งแวดล้อม  โดยยังคงยึดหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  และอ้างอิงแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนตามตัวชี้วัดของ GRI รวมทั้งการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  Sustainability Development Goals ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายที่คำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างคุณค่าร่วมและลดผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และยังรวมถึงการดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals –SDGs) โดยบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

   1.  การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (Doing Business with Responsibility)

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยยึดมั่นในการดำเนินกิจการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมความยั่งยืน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและผลประโยชน์ร่วมกันตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

กลยุทธ์ของบริษัท:

 1. ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาวกับคู่ค้าคู่ธุรกิจ
 2. การพัฒนานวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์และบริการและธุรกิจใหม่ ๆ

   2.  การดูแลผู้คน (พนักงาน) และสังคม (Caring for People and Society)

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน ส่งเสริมการบริหารจัดการและดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมการดูแลสังคมโดยให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของบริษัทในทุกด้านและทุกสถานการณ์ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร การเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ของบริษัท:

 1. การพัฒนาทักษะ ความสามารถและความรู้ของพนักงาน
 2. ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและความผูกพันของพนักงานภายในองค์กร
 3. โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา
 4. ส่งเสริมนวัตกรรมและโครงการที่สร้างโอกาสการเรียนรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

   3.  ไทยคมรักพิทักษ์โลก (Thaicom Loves Earth)

บริษัทมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบในการลดและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัท  โดยการอนุรักษ์ทรัพยากร ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศ การจัดการป่าไม้และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ของบริษัท:

 1. การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก
 2. การใช้น้ำและการจัดการน้ำเสีย
 3. การจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 4. ส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (น้ำทิ้งและของเสีย)
เป้าหมายสากลลำดับที่ 3

สุขภาพที่ดี เพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาวะในการดำรงชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุ

เป้าหมายสากลลำดับที่ 4

การศึกษาที่มีคุณภาพทำให้แน่ใจว่าให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีพแก่ทุกคน

เป้าหมายสากลลำดับที่ 5

ความเท่าเทียมกันทางเพศ เพื่อบรรลุถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมพลังของสตรีและเด็กหญิงทุกคน

เป้าหมายสากลลำดับที่ 6

เพื่อเสริมสร้างให้มีการจัดการน้ำและการสุขาภิบาลที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

เป้าหมายสากลลำดับที่ 7

พลังงานที่ไม่มีวันหมดในราคาที่ซื้อได้ เพื่อให้ทุกคนจะสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีราคาที่ซื้อได้ ยั่งยืนและทันสมัย

เป้าหมายสากลลำดับที่ 8

อาชีพและเศรษฐกิจที่ดี เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการทำให้เกิดอาชีพและการจ้างงานอย่างถ้วนหน้าและเป็นธรรม และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

เป้าหมายสากลลำดับที่ 9

นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

เป้าหมายสากลลำดับที่ 10
ลดความไม่เท่าเทียม เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายสากลลำดับที่ 11

เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน เพื่อทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

เป้าหมายสากลลำดับที่ 13
การปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระกระทบของการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายสากลลำดับที่ 16
สันติภาพและความยุติธรรม เพื่อส่งเสริมสังคมที่มีความสงบสุข ไม่มีการแบ่งแยกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความยุติธรรมสำหรับทุกคนและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่งของส่วนรวมและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
เป้าหมายสากลลำดับที่ 17

การร่วมมือกันเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างวิธีการปฏิบัติให้เข้มแข็งและสร้างพลังความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทถือว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การจำแนกประเภทของผู้มีส่วนได้เสียอยู่บนพื้นฐานของผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าการกระทำและการตอบสนองของบริษัทต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเป็นไปอย่างยุติธรรม และ เหมาะสม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม จึงได้กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการระบุไว้ในจรรยาบรรณ ธุรกิจรวมถึงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือของบริษัทเกี่ยวกับจริยธรรม

โดยบริษัทได้จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่

 1. ลูกค้า
 2. ผู้ถือหุ้น
 3. พนักงาน
 4. หน่วยงานกำกับดูแล
 5. คู่ค้าคู่ธุรกิจ
 6. ผู้ให้กู้/เจ้าหนี้
 7. ชุมชน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

(ขนาดไฟล์ 4.49 MB)