THCOM 3.68 THB
0.00 (0.00%)

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไทยคมตระหนักดีว่าการบรรลุและรักษาเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ จะสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น เราต้องมุ่งมั่นและใส่ใจการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงกำหนดวิถีสู่ความยั่งยืนที่ยังคงสร้างมูลค่าและความเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค และไม่ลืมที่จะสร้างคุณค่าต่อสังคม และใส่ใจในการจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ ครอบคลุมและตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อมุ่งสู่ Thaicom Sustainability Goals ภายใต้แนวคิด “Connectivity for Sustainability” หรือ “การสร้างโอกาส สร้างอนาคตสู่การ พัฒนาอย่างยั่งยืน”

.

วิถีสู่ความยั่งยืนของไทยคม
ครอบคลุม 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
ธุรกิจที่รับผิดชอบ
ผู้คนและสังคม
สิ่งแวดล้อม