THCOM 11 THB
-0.70 (-5.98%)

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ไทยคมตระหนักดีว่าการบรรลุและรักษาเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้สำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น บริษัทต้องมุ่งมั่นใส่ใจการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย และลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้กำหนดวิถีสู่ความยั่งยืนที่ยังคงสร้างมูลค่าและความเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยไม่ลืมที่จะสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  โดยมีนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร  เป็นกรอบในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมทั้งการได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้  เพื่อให้สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียได้ดียิ่งขึ้น  โดยจำแนกประเด็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละมิติให้เห็นอย่างชัดเจน กล่าวคือ มิติเศรษฐกิจ  มิติสังคม และ มิติสิ่งแวดล้อม  โดยยังคงยึดหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  และอ้างอิงแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนตามตัวชี้วัดของ GRI รวมทั้งการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  Sustainability Development Goals ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับเป้าหมายการสร้างความยั่งยืนขององค์กร  บริษัทดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ที่จะสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว  ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (Doing Business with Responsibility)

ไทยคมมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมความยั่งยืน  รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและผลประโยชน์ร่วมกันตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

กลยุทธ์ของบริษัท:

 • ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาวกับคู่ค้าคู่ธุรกิจ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ

2. การดูแลพนักงานและสังคม (Caring for People and Society)

ไทยคมยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน ส่งเสริมการบริหารจัดการและดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมการดูแลสังคมโดยให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลและเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเราในทุกด้านและทุกสถานการณ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ของบริษัท:

 • การพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน
 • ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างความผูกพันกับของพนักงาน
 • โครงการไทยคิด ไทยคม เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา
 • ส่งเสริมนวัตกรรมและโครงการที่สร้างโอกาสการเรียนรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

3. ไทยคมรักพิทักษ์โลก (Thaicom Loves Earth)

บริษัทมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบในการลดและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัท  โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ของบริษัท:

 • การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก
 • การใช้น้ำและการจัดการน้ำเสีย
 • การจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (น้ำทิ้งและของเสีย)
 • รณรงค์การปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี การศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

>แนวทางการดำเนินงานของไทยคม

สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ช่วยลดความเหลี่ยมล้ำและโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน  รวมทั้งพัฒนา การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน  เพื่อสร้างความเป็นยั่งยืน

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ ต้านทานและยืดหยุ่นต่อ การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม และยั่งยืน

>แนวทางการดำเนินงานของไทยคม

มีโครงข่ายการสื่อสารที่ดีอย่างทั่วถึง เพียงพอและสามารถติดต่อสื่อสารได้ในทุกสภาวการณ์ รวมทั้งการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดำเนินการอย่างเร่งด่วน  เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

>แนวทางการดำเนินงานของไทยคม

การบริหารจัดการทรัพยากร และบรรเทาผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภาย นอกองค์กร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

บริษัทถือว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การจำแนกประเภทของผู้มีส่วนได้เสียอยู่บนพื้นฐานของผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าการกระทำและการตอบสนองของบริษัทต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเป็นไปอย่างยุติธรรม และ เหมาะสม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม จึงได้กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการระบุไว้ในจรรยาบรรณ ธุรกิจรวมถึงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือของบริษัทเกี่ยวกับจริยธรรม

โดยบริษัทได้จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่

 1. ลูกค้า
 2. ผู้ถือหุ้น
 3. พนักงาน
 4. หน่วยงานกำกับดูแล
 5. คู่ค้าคู่ธุรกิจ
 6. ผู้ให้กู้/เจ้าหนี้
 7. ชุมชน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

(ขนาดไฟล์ 4.49 MB)