THCOM 12 THB
-0.20 (-1.71%)

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

ไทยคมใส่ใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันทั้งต่อพนักงานด้วยกันและต่อองค์กร

ประสบการณ์ของพนักงาน

นายธีระทัศน์ เกิดช่วย

Head of Broadband and Mobility Platform Unit

ตั้งแต่เข้ามาร่วมงานกับไทยคมผมได้รับโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างดีเยี่ยม จากตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดด้านกลยุทธ์และการวางแผน ช่วงเวลา 11 ปีที่ผมทำงานที่ไทยคมเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่ากับความทุ่มเทและเป็นช่วงเวลาที่ผมได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตการทำงานของผม หนึ่งในข้อดีของการทำงานที่นี่ซึ่งอาจจะฟังดูธรรมดาแต่ผมรู้สึกว่ามีคุณค่าคือการได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆวันของการทำงาน เนื่องจากไทยคมเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและให้บริการลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา ไทยคมให้โอกาสในการทำงานที่พิเศษกับคนที่พิเศษ

“บริษัทให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกับบริษัท โดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และมีสายความก้าวหน้าในอาชีพแบบคู่ขนาน (Dual Career Path) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกสายความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองไปในสายบริหารหรือสายผู้เชียวชาญได้ตามความถนัด

เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน และแผนการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Succession Plan and Talent Management) มุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้อยู่กับองค์กร ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประเมินความพร้อมและบุคลิกภาพ การกำหนดแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล การมอบหมายให้ทำงานโครงการพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งยังจะได้รับการฝึกฝน (coaching) จากผู้เชี่ยวชาญพิเศษและผู้บริหารเพื่อสามารถนำศักยภาพของตนมาใช้ให้เกิดผลสูงสุดอีกด้วย

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการรับบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หากพบเห็นผู้เรียกรับเงิน สิ่งของเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ แจ้งเบาแส/ร้องเรียน การกระทำผิดและการทุจริต”