THCOM 11 THB
0.00 (0.00%)

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

ไทยคมใส่ใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันทั้งต่อพนักงานด้วยกันและต่อองค์กร

ประสบการณ์ของพนักงาน

Mr. Tsogbadrakh Surenjargal

Business Information & Data Analytics Lead

“At Thaicom, innovation and creativity in combination with a multicultural work environment are our fundamental strengths. This enables us to excel in the satellite industry and related technologies. I take great pride in having worked with Thaicom for more than 15 years as we are an innovative satellite company with many industry firsts under our belts. We were the first operator in Asia to deploy Ku-band Direct-to-Home broadcasting technology and the world’s first operator to employ MPEG-2 DVB compression standard. And with IPSTAR we were the first company in the world to launch a broadband satellite. What’s more, life long-learning is at the heart and mind of all our colleagues which makes it both challenging but also great fun to work here.”

นายธีระทัศน์ เกิดช่วย

Head of Broadband and Mobility Platform Unit

ตั้งแต่เข้ามาร่วมงานกับไทยคมผมได้รับโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างดีเยี่ยม จากตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดด้านกลยุทธ์และการวางแผน ช่วงเวลา 11 ปีที่ผมทำงานที่ไทยคมเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่ากับความทุ่มเทและเป็นช่วงเวลาที่ผมได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตการทำงานของผม หนึ่งในข้อดีของการทำงานที่นี่ซึ่งอาจจะฟังดูธรรมดาแต่ผมรู้สึกว่ามีคุณค่าคือการได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆวันของการทำงาน เนื่องจากไทยคมเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและให้บริการลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา ไทยคมให้โอกาสในการทำงานที่พิเศษกับคนที่พิเศษ

“บริษัทให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกับบริษัท โดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และมีสายความก้าวหน้าในอาชีพแบบคู่ขนาน (Dual Career Path) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกสายความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองไปในสายบริหารหรือสายผู้เชียวชาญได้ตามความถนัด

เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน และแผนการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Succession Plan and Talent Management) มุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้อยู่กับองค์กร ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประเมินความพร้อมและบุคลิกภาพ การกำหนดแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล การมอบหมายให้ทำงานโครงการพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งยังจะได้รับการฝึกฝน (coaching) จากผู้เชี่ยวชาญพิเศษและผู้บริหารเพื่อสามารถนำศักยภาพของตนมาใช้ให้เกิดผลสูงสุดอีกด้วย

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการรับบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หากพบเห็นผู้เรียกรับเงิน สิ่งของเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ แจ้งเบาแส/ร้องเรียน การกระทำผิดและการทุจริต”