THCOM 9.20 THB
+0.50 (+5.75%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ