THCOM 16 THB
-0.40 (-2.45%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ