THCOM 13 THB
-0.10 (-0.78%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ

*(1) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

*(2) EBITDA ไม่รวมรายได้อื่น กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน การด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์

*(3) ผลกระทบจากรายการพิเศษ ได้แก่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ และรายการอื่นๆที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสำหรับงวด

*(4) กำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) หมายถึง กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ไม่รวมกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized gain (loss) on exchange rate) ของบริษัทและการร่วมค้า และไม่รวมผลกระทบจากรายการพิเศษ

งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ