THCOM 12 THB
0(0%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ