THCOM 12 THB
+0.10 (+0.85%)

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ

*(1) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

*(2) EBITDA ไม่รวมรายได้อื่น กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน การด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์

*(3) ผลกระทบจากรายการพิเศษ ได้แก่ รายการอื่นๆ ที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสำหรับงวด โดยในปี 2566 ส่วนใหญ่เป็นรายได้อื่นจาก
ค่าชดเชยจากข้อพิพาทกับบริษัทคู่สัญญารายหนึ่ง หักลบกับค่าใช้จ่ายพิเศษ และในปี 2565 เกิดจากการบันทึกการด้อยค่าของดาวเทียม

งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ