THCOM 13 THB
0.00 (0.00%)

มิติสิ่งแวดล้อม

ไทยคมรักพิทักษ์โลก

ไทยคมในฐานะสมาชิกของสังคม จำเป็นต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและต้องใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม สิ่งที่จะสามารถแสดงออกถึงความตั้งใจได้อย่างชัดเจนคือการจัดให้มีการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ตลอดจนกระบวนการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทนั้น จำเป็นต้องใช้ “พลังงานไฟฟ้า” เป็นจำนวนมาก จึงมีแผนการดำเนินงานเพื่อ “อนุรักษ์พลังงาน” มานานกว่าสิบปี และเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องตามเป้าหมายของ SDG เราจึงหาแนวทางการป้องกันและลดการปล่อย “ก๊าซเรือนกระจก” อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ไทยคม ยังคำนึงภาพรวมของกระบวนการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฎิบัติในเรื่องการจัดซื้อภายใน ที่ระบุถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

“การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานของเรา
เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลัก ด้านความยั่งยืนของไทยคม”

การอนุรักษ์พลังงาน

หนึ่งในแหล่งปล่อยคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก คือการผลิตและการใช้พลังงาน ไทยคมจําเป็นต้องใช้พลังงานโดยเฉพาะ “พลังงานไฟฟ้า” เพื่อให้บริการลูกค้าจากสถานีหลักทั้งสองแห่ง เราจึงมีทั้งนโยบายจัดการพลังงาน และแนวทางการลดการใช้พลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อรับผิดชอบผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบเหล่านั้น ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและนอกองค์กร เป้าหมายของเราคือการลดปริมาณการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการ iSAVE ไทยคมได้ผลักดันมาตรการและกิจกรรมต่างๆ ผ่านคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามเรายังไม่หยุดที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นความสำคัญกับการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านพลังงาน นอกจากนี้เรามีการขยายผลการจัดหาพลังงานทดแทน เพื่อใช้ในสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จังหวัดปทุมธานี โดยการติดตั้งแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (On Grid Solar Cell) ซึ่งเป็นการจัดสรรพลังงานสะอาด ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

การอนุรักษ์และการจัดการน้ำ

แม้ว่าไทยคมจะไม่ได้ใช้ทรัพยากรน้ำในการดำเนินธุรกิจหลักโดยตรง แต่เราก็ตระหนักดีว่าทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นต่อทุกชีวิต การใช้น้ำแม้เพียงเพื่ออุปโภคบริโภคในอาคารหรือบริเวณสำนักงาน จึงถูกนำมาส่งเสริมให้เกิดเป็นกระบวนการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยประหยัดน้ำ เรามีการหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำทิ้งภายในและนอกอาคาร โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงการดูแลและอนุรักษ์แหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น ลำคลองในชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างสูงสุด เรามีการใช้น้ำหมุนเวียน เช่น ติดตั้งระบบปั๊มน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า เป็นการนำน้ำทิ้งกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ทั้งหมด ไทยคมให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณภาพการบำบัดน้ำทิ้งจากอาคาร ก่อนปล่อยลงสู่ระบบการระบายน้ำสาธารณะ นอกจากการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยบำบัดน้ำแล้ว เรามีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งทุกปี ภายใต้โครงการ Thaicom Loves Earth เพื่อจะได้นำไปทบทวนหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมต่อไป

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้เกิดความรุนแรงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ไทยคมในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม จึงต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจบริการโทรคมนาคมของไทยคม จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ “พลังงานไฟฟ้า” ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ที่ก่อให้เกิดการปล่อย “ก๊าซเรือนกระจก” ดังนั้นการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน จึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ

เพื่อเป็นการเปิดเผยและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ไทยคมมีการจัดทำรายงานผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท และได้ขึ้นทะเบียนรับรองผลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อร่วมต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน และสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างจริงจัง