THCOM 4.98 THB
+0.02 (+0.40%)

บริษัทไทยคม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

“บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

เอกสารสำคัญของบริษัท
 

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
 

รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส