การกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ ประจำปี 2566

ไทยคม ประสบความสำเร็จ 11 ปีติดต่อกัน (2556-2566) ในการได้รับคะแนนบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยปีนี้ คว้าคะแนนไป 104 เปอร์เซ็นต์ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและยกระดับความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG