การกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ ประจำปี 2565

ไทยคมประสบความสำเร็จ 10 ปีติดต่อกัน ในการได้รับคะแนนบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยปีนี้ ไทยคมคว้าคะแนนไป 96 เปอร์เซ็นต์ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและยกระดับความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG

หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565

ไทยคมได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นบริษัทที่มีหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 นับเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ตั้งแต่ในปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งการได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานต่อพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เป็นต้น