หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6)

ไทยคมรับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 ในกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงการเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG)

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award หรือรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

เข็ม”เสมาคุณูปการ”จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบ “เข็มเสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาของประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128 ปี โดยได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงาน กศน.ในฐานะที่ริเริ่มโครงการกองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กศน. ในหลายพื้นที่