รางวัล DRIVE AWARD 2019

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดย นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล DRIVE AWARD 2019 สาขา Technology จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นองค์กรที่สร้างและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และเป็นต้นแบบแก่ธุรกิจอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพของวงการธุรกิจไทย