THCOM 11 THB
-0.10 (-0.91%)

ไทยคม รับรางวัล DRIVE AWARD 2019

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย โดย นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล DRIVE AWARD 2019 สาขา Technology ในฐานะที่ไทยคมเป็นองค์กรที่มีการสร้าง และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และเป็นต้นแบบแก่ธุรกิจอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพของวงการธุรกิจไทย ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย (ซ้าย) นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย