THCOM 12 THB
+0.40 (+3.57%)

ไทยคม คว้ารางวัล Commended Sustainability Awards 

ตอกย้ำพันธกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศ
เพื่อการเติบโต
ของประเทศอย่างยั่งยืน 

กรุงเทพ, 30 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ โดย นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล SET Awards 2023 – Commended Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการพัฒนาองค์กรตามแนวทางแห่งความยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งในด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้  ไทยคมได้นำความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอวกาศมาคิดค้นพัฒนาให้เกิดเป็นโซลูชัน เพื่อช่วยพัฒนาความยั่งยืนให้กับสังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไทยคมได้นำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอวกาศ ที่นำข้อมูลจากอวกาศ มาวิเคราะห์ร่วมกับเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) เพื่อนำมาใช้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลในด้านสิ่งแวดล้อมได้แม่นยำและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การบริหารจัดการที่ดิน การอนุรักษ์ป่าไม้ และการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากรางวัลดังกล่าว ในปีนี้ ไทยคม ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 หรือ CGR 2023 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11ติดต่อกัน และยังได้รับการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ AAA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน (2558 – 2566) นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร: +66 2-596-5060

อีเมล: [email protected] / [email protected]

 

แชร์ข่าวนี้: