THCOM 11 THB
-0.10 (-0.91%)

ไทยคมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมช่วยเกษตรกรไทยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 18 กรกฎาคม 2565 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย ร่วมมือกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย พัฒนาระบบเทคโนโลยีจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร Earth Observation (EO) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในงานประกันภัยข้าวนาปี นำร่องในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด สุโขทัย โดยได้กำหนดให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมและข้อมูล (Sandbox Areas) รวม 3 ล้านไร่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลในการรับมือกับภัยธรรมชาติต่างๆ มุ่งยกระดับภาคเกษตรกรรมของไทย พร้อมส่งเสริมนโยบายภาครัฐในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า “ในฐานะที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นผู้บริหารโครงการประกันภัยพืชผลของภาครัฐมากว่า 10 ปี สมาคมฯ ตระหนักดีว่าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสียหายนั้นมีบทบาทและความสำคัญต่อการวางแผนบริหารจัดการโครงการประกันภัยพืชผลในระยะยาวเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากที่สมาคมฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับไทยคมในเรื่องการนำเทคโนโลยีด้านดาวเทียมมาใช้ในการประกันภัยพืชผลไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ล่าสุดสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับไทยคมให้เข้ามาช่วยดำเนินการจัดทำโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการประกันภัยพืชผล โดยเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการประกันภัยข้าวนาปี ซึ่งชุดข้อมูลที่ทางไทยคมจะทำการวิเคราะห์และให้สมาคมฯ เรียกใช้งานผ่านโปรแกรมได้ ประกอบด้วย ชุดข้อมูลการเพาะปลูกของเกษตรกรเชิงแผนที่ในรูปแบบฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงแผนที่ ชุดข้อมูลจากดาวเทียม และ/หรือ ชุดข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและวิเคราะห์ความเสียหายของพืช ชุดข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลความถูกต้องของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น ฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง อุทกภัย และข้อมูลเปรียบเทียบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติระหว่างระบบวิทยาศาสตร์ และข้อมูลจากการรายงานความเสียหายตามแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (กษ.02) โดยในเฟสแรกจะเริ่มนำร่องวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด สุโขทัย ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ นี้จะช่วยให้สมาคมฯ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการโครงการประกันภัยพืชผลได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถประเมินความเสี่ยงของการเพาะปลูกเพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่เกษตรกรรมนั้นๆ อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาการระบุความคลาดเคลื่อนของพื้นที่ประสบภัยได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว รวมถึงการประเมินความเสียหายและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกรผู้ทำประกันภัยก็จะมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย”

นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ไทยคมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและได้รับความไว้วางใจจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการนำเทคโนโลยีด้านดาวเทียมมาใช้ร่วมกับการประกันภัยพืชผล เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพด้านการประกันภัย ตลอดจนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของไทยคม ในการจับมือกับพันธมิตรเพื่อดำเนินธุรกิจ และมุ่งพัฒนาบริการและเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอวกาศใหม่ (New Space Economy) โดยความร่วมมือกับสมาคมฯ ในครั้งนี้ ไทยคมจะใช้แพลตฟอร์ม Earth Observation (EO) ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น โดรนสำรวจ (UAV), Data Analytics, Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) เพื่อจัดทำเป็นชุดข้อมูลให้แก่สมาคมฯ นำไปใช้วางแผนบริหารจัดการโครงการประกันภัยพืชผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม”

ในเฟสแรก ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี และทดลองใช้งานจริง ในพื้นที่ที่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมและข้อมูล (Sandbox Areas) ในพื้นที่ 6 จังหวัด รวม 3 ล้านไร่ ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด สุโขทัย ก่อนขยายออกสู่พื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ประกันภัยข้าวนาปีทั่วประเทศไทย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร: +66 2-596-5060

อีเมล: [email protected] / [email protected]

 

แชร์ข่าวนี้: