THCOM 12 THB
-0.20 (-1.71%)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการนำเทคโนโลยีด้านดาวเทียมมาใช้ในการประกันภัยพืชผล ตั้งเป้าใช้ข้อมูลจากระบบดาวเทียมสำรวจในการพัฒนาโครงการประกันภัยพืชผล ร่วมยกระดับพัฒนาศักยภาพด้านการประกันภัย ตลอดจนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทยต้องประสบปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศ ศัตรูพืชและโรคระบาด ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้แนวโน้มความถี่ของการเกิดภัยธรรมชาติและความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น ในฐานะที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นผู้บริหารโครงการประกันภัยพืชผลของภาครัฐ ทั้งโครงการประกันภัยข้าวนาปีที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ทางสมาคมฯ จึงเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประเมินความเสียหาย เช่น เทคโนโลยีจากภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา หรือการเก็บข้อมูลรายแปลงด้วยเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Technology) ซึ่งความร่วมมือกับไทยคมจะช่วยพัฒนาระบบการประเมินผลความเสียหายให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการประกันภัยและภาคเกษตรกรรมของประเทศ

นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน เทคโนโลยีอวกาศเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อโลกและประเทศไทย ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้ในหลายมิติ เทคโนโลยีอวกาศทำให้เกิด Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมไปถึงกลุ่มภาคเกษตรกรรมของไทย ไทยคมจึงมุ่งมั่นในการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างไทยคมและสมาคมฯ ในการนำความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายมาร่วมกันพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียม คือ การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจระยะไกล (Remote Sensing Satellite) มาวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อสร้างข้อมูลให้สมาคมฯ นำไปใช้วางแผนบริหารจัดการโครงการประกันภัยพืชผลได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมเป็นพันธมิตรที่ยั่งยืนระหว่างสององค์กร และเป็นการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันของสองหน่วยงานในการนำระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการประกันภัยพืชผล โดยสมาคมฯ จะนำความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านงานประกันภัย มาช่วยในการพัฒนาโมเดลของระบบวิเคราะห์และประมวลผลเพื่องานประกันภัยพืชผลร่วมกับไทยคม ทั้งนี้ สมาคมฯ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันภัยพืชผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนในหลากหลายมิติและมีจำนวนมาก (Big Data) อาทิ ข้อมูลการประกันภัยและการจ่ายสินไหมทดแทน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการเกิดความเสียหายและเกิดภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ไทยคมนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับระบบวิเคราะห์และประมวลผล จากนั้นไทยคมจะนำข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลที่ได้จากสมาคมฯ และข้อมูลของไทยคมเอง เช่น จากระบบดาวเทียมสำรวจ มาร่วมประมวลผลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงเป็นผลลัพธ์ ส่งให้กับสมาคมฯ เพื่อนำไปใช้งานด้านประกันภัยต่อไป

Media Contact:

Corporate Communications

Tel: +66 2-596-5060

Email: [email protected] / [email protected]

 

Share this news: