THCOM 4.98 THB
+0.02 (+0.40%)

ร่วมงานกับเรา

โครงการฝึกงาน

ไทยคมใส่ใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันทั้งต่อพนักงานด้วยกันและต่อองค์กร

โครงการนักศึกษาฝึกงานเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษานำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริงกับทางบริษัทฯ นักศึกษาจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต ได้เพิ่มเครือข่ายในอนาคตกับทางแผนกและบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯจะเป็นฝ่ายนำเสนอโครงงานจากแผนกต่างๆ ที่ประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานภาคปฏิบัติงานจริง และมีผลงานจากการฝึกงาน

ระยะเวลารับสมัคร

เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี

ระยะเวลาของการฝึกงาน

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี

วิธีการสมัคร

นักศึกษาที่มีความสนใจจะฝึกงานกับทางบริษัทฯ ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ recruit@thaicom.net

เอกสาร
  • ประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
63/21 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 

โทรศัพท์: +66 2-596-5060 ต่อ 8430-8439, 5074-5076                           อีเมล: hr@thaicom.net