THCOM 4.56 THB
-0.08 (-1.72%)

ร่วมงานกับเรา

โครงการฝึกงาน

ไทยคมใส่ใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันทั้งต่อพนักงานด้วยกันและต่อองค์กร

โครงการนักศึกษาฝึกงานเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษานำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริงกับทางบริษัทฯ นักศึกษาจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต ได้เพิ่มเครือข่ายในอนาคตกับทางแผนกและบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯจะเป็นฝ่ายนำเสนอโครงงานจากแผนกต่างๆ ที่ประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานภาคปฏิบัติงานจริง และมีผลงานจากการฝึกงาน

ระยะเวลารับสมัคร

เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี

ระยะเวลาของการฝึกงาน

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี

วิธีการสมัคร

นักศึกษาที่มีความสนใจจะฝึกงานกับทางบริษัทฯ ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ recruit@thaicom.net

  • ประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา

อัพเดท: ไทยคมจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM) ขึ้นในวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า คลิก

UPDATE: Thaicom will hold the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2020 on Wed, 22 July 2020. For pre-registration please click here