THCOM 12 THB
0(0%)

ร่วมงานกับเรา

โครงการฝึกงาน

ไทยคมใส่ใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันทั้งต่อพนักงานด้วยกันและต่อองค์กร

โครงการนักศึกษาฝึกงานเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษานำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริงกับทางบริษัทฯ นักศึกษาจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต ได้เพิ่มเครือข่ายในอนาคตกับทางแผนกและบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯจะเป็นฝ่ายนำเสนอโครงงานจากแผนกต่างๆ ที่ประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานภาคปฏิบัติงานจริง และมีผลงานจากการฝึกงาน

ระยะเวลารับสมัคร

เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี

ระยะเวลาของการฝึกงาน

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี

วิธีการสมัคร

นักศึกษาที่มีความสนใจจะฝึกงานกับทางบริษัทฯ ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ [email protected]

  • ประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา