THCOM 11 THB
-0.10 (-0.91%)

สารจาก นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม

เรียน ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน

ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้วางมาตรการเพื่อเตรียมการรองรับเหตุการณ์และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่บริษัทจะยังให้บริการแก่ลูกค้า และพันธมิตรได้อย่างต่อเนื่อง

ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563

บมจ.ไทยคม ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในการป้องกันความเสี่ยง และปกป้องสวัสดิภาพของพนักงาน ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว และสังคมรอบข้าง ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีที่สุดในการดูแลลูกค้าผู้ใช้งานให้ได้รับบริการที่ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมความพร้อมในการทำงานเพื่อรองรับเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน อาทิ การจัดสรรทีมทำงาน โดยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) การจำกัดจำนวนพนักงานที่มีความจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงานภายในสถานี เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในปัจจุบัน โดยมาตรการฯ ที่บริษัทได้กำหนดขึ้น ล้วนอ้างอิงและดำเนินตามแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมการรับมือไวรัสโควิด-19 ของภาครัฐ

สถานการณ์นับจากนี้ ยังไม่มีผู้ใดสามารถคาดการณ์ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมั่น คือ เราจะต้องเดินหน้า เรียนรู้ และปรับตัว เพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

พร้อมกันนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับลูกค้าและพันธมิตรทุกท่าน ตลอดจนผู้คนทั่วโลก เราจะร่วมกันฟันฝ่าสถานการณ์นี้ และจะกลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งไปด้วยกันเหมือนดังเช่นที่ผ่านมา

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)