THCOM 12 THB
-0.10 (-0.81%)
วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีอวกาศ
เพื่อยกระดับคุณภาพทุกชีวิต

พันธกิจ

  • ก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย และผู้ให้บริการชั้นนำในระดับภูมิภาค
  • สร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในระดับสากล
  • พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อรองรับเทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคต
  • สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม