THCOM 11 THB
0.00 (0.00%)
วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของไทยคม เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนบริษัทไปสู่การเติบโต

เพื่อวางแนวทางให้ไทยคมสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหาร กําหนดวิสัยทัศน์รวมถึงพันธกิจหลักของบริษัทที่เปิดกว้างมากขึ้น โดยไทยคมมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ผ่านสมาร์ทโซลูชั่นและแพลตฟอร์มบริการแห่งอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีจากอวกาศ สู่ภาคพื้นดิน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า #BetterFuture

เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดขึ้น ไทยคมจะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน โดยการสร้างรายได้และการเติบโต รวมถึง การบริหารงานแบบ Agile Management เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจที่เปิดกว้างและหลากหลายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ไทยคมยังมุ่งมั่นที่จะบรรลุ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เพื่อร่วมยุติความยากจน ความไม่เท่าเทียม หยุดวิกฤตโลกร้อน และเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ภายในปี พ.ศ. 2573

วิสัยทัศน์

ผู้ให้บริการด้านสมาร์ทโซลูชั่น และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจากอวกาศสู่ภาคพื้นดินชั้นนำแห่งเอเชีย เพื่อเสริมสร้างความสำเร็จแห่งอนาคต

พันธกิจ

• สร้างช่องทางของรายได้ใหม่ๆ โดยใช้หลักการของการรวมโซลูชั่นให้ครอบคลุมทั้งทางอวกาศ ทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ เข้าไว้ด้วยกัน (Space-Air-Ground-Maritime Integrated)

• สร้างความร่วมมือ และความรู้ด้านการตลาดในประเทศเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ก้าวหน้า

• สร้างการเป็นองค์กรที่คล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรและธุรกิจ

• สร้างประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• สานปณิธานสร้างคุณค่าสู่สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

A Better Future

เราเชื่อมั่นในศักยภาพของสมาร์ทโซลูชั่น และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจากอวกาศสู่ภาคพื้นดิน เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ข้างต้น ไทยคมจะผลักดันธุรกิจภายใต้แนวทางที่เปิดกว้าง ร่วมกับพันธมิตรและการลงทุนในเทคโนโลยี เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้กว้างมากขึ้น ซึ่งนั่นจะทำให้เราก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านสมาร์ทโซลูชั่น และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจากอวกาศสู่ภาคพื้นดินชั้นนำแห่งเอเชีย ธุรกิจและบริการของไทยคม จะมุ่งเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีจากอวกาศ สู่ภาคพื้นดิน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้เกิดแก่อุตสาหกรรมโทรคมนาคม เกษตรกรรม และบริการต่างๆ ของภาครัฐ		
เป้าหมาย

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์และคุณค่าร่วมให้แก่ผู้ถือหุ้นและสังคม ผ่านการให้บริการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ไทยคมพร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านในโลกยุคดิจิทัล ผ่านเทคโนโลยีที่ใช้แพลตฟอร์มทางอวกาศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจบนภาคพื้นดิน และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน