THCOM 16 THB
-0.40 (-2.45%)
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

•  รักษาความเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ด้านการให้บริการดาวเทียมแบบครบวงจรในประเทศไทย และก้าวสู่ระดับภูมิภาคภายใน 5 ปี

•  สร้างโอกาสทางธุรกิจจากเศรษฐกิจอวกาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

•  สร้างความร่วมมือและความรู้ด้านการตลาดในประเทศ เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ก้าวหน้า

•  สร้างระบบการทำงานแบบ Agile เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้คล่องตัว พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ

•  สร้างประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนให้แก่องค์กร