THCOM 12 THB
-0.20 (-1.71%)
วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีอวกาศ
เพื่อยกระดับคุณภาพทุกชีวิต

พันธกิจ

• ก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย และผู้ให้บริการชั้นนำในระดับภูมิภาค

บริหารการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเปิดการขายช่องสัญญาณสำหรับดาวเทียมดวงใหม่ล่วงหน้า

ใช้ประโยชน์จากวงโคจรดาวเทียมที่บริษัทได้รับสิทธิเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจดาวเทียม พร้อมสรรหาความร่วมมือกับพันธมิตรในระดับสากล

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรอบรู้ และทักษะหลายด้าน เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม