THCOM 13 THB
0.00 (0.00%)

ร่วมงานกับเรา

พนักงานของเรา

ไทยคมใส่ใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันทั้งต่อพนักงานด้วยกันและต่อองค์กร

ภายใต้แนวคิดที่ว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน ตลอดจนมีการจัดอบรมให้ความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

วิถีการพัฒนาบุคลากร

เพื่อพัฒนาพนักงานให้บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจดาวเทียมและการสื่อสาร ไทยคมจึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เรามีการวางแผนพัฒนาและฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาจากพื้นฐานความรู้ความสามารถของพนักงาน ทักษะที่ต้องการในงาน และความรู้หรือทักษะที่พนักงานควรมีเพื่อตอบสนองกับการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

การสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

ไทยคมมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรักความผูกพันในองค์กรให้กับพนักงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่, Staff Outing และ กิจกรรมวันสำคัญตามเทศกาล ทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมชมรมต่างๆ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตด้านอื่น ๆ เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมแบดมินตัน ชมรมโยคะ ชมรมถ่ายภาพ และชมรมอิ่มบุญเป็นต้นนอกจากนี้ไทยคมยังมีกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กรและจิตอาสา เพื่อให้พนักงานแสดงออกถึงการเป็นผู้ให้ เช่น การรับบริจาคโลหิต และ กิจกรรม Staff Birthday Charity การทำบุญในวันเกิดของพนักงาน เป็นต้น

การพัฒนาบุคลากร
การฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาพนักงานให้ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมและการสื่อสาร ไทยคมมีนโยบายส่งเสริม และพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่ต้องการ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในระดับที่สูงขึ้นต่อไป การวางแผนพัฒนาและฝึกอบรม โดยหลักๆจะพิจารณาความต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆดังนี้

ความต้องการในระดับองค์กร พิจารณาจาก ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย ผลการดำเนินงานต่างๆในระดับองค์กร และความเห็นจากผู้บริหาร เช่น แผนกลยุทธ์ประจำปี การวางแผนอัตรากำลัง การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ระดับขีดความสามารถที่ต้องการในงาน (Competency) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถให้กับพนักงานให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบในงาน

ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี จากการที่หัวหน้าและลูกน้องได้พูดคุยถึงผลการปฏิบัติงานประจำปี จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของพนักงาน เพื่อนำมาวางแผนการพัฒนารายบุคคลของพนักงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จะช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสมดุลในเรื่องการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ผสมผสานรูปแบบการพัฒนาให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับระดับและลักษณะการเรียนรู้ (Learning Style)ของแต่ละกลุ่ม โดยได้แบ่งรูปแบบการพัฒนาออกเป็น 2 แบบ คือ

  1. การเรียนรู้ผ่านทางผู้อื่น เช่น การฝึกอบรม/สัมมนา การสอนงานและ การมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน การฝึกปฏิบัติงานจริง การศึกษาดูงาน
  2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนผ่านระบบ E-learning มุมหนังสือที่ทางบริษัทจัดไว้ให้ และ ระบบจัดการความรู้ขององค์กร (Thaicom Knowledge System) ซึ่งเป็นช่องทางการบริหารจัดการองค์ความรู้

นอกเหนือจากฝึกอบรมระยะสั้นแล้วบริษัทยังสนับสนุนการยกระดับองค์ความรู้ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ(Top 10) ให้กับพนักงานอีกด้วย โดยจะมุ่งเน้นการให้ทุนในสาขาที่ขาดแคลน และตอบสนองการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท เช่น Satellite Communications Engineering, System Design and Management เป็นต้น

การพัฒนาผู้บริหาร ด้วยระดับผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทได้สนับสนุนและวางแผนให้ผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรผู้นำ การบริหารจัดการจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อพัฒนาและต่อยอดความคิดในการบริหาร รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายผู้บริหารจากทั้งภาครัฐและเอกชน

การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน
และพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง

ด้วยไทยคม เป็นบริษัทให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องใช้บุคลากรที่ความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคเฉพาะด้านและหายากในตลาดแรงงาน ซึ่งต้องอาศัยการรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับคุณสมบัติที่ต้องการแล้วมาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในบริษัทฯ ในบางตำแหน่งต้องใช้ระยะเวลาถึง 2 ปีในการพัฒนา หรือแม้แต่ตำแหน่งด้านการบริหาร หรือด้านสนับสนุนอื่นๆที่ก็ต้องมีความเข้าใจในธุรกิจที่มีความยากและซับซ้อน ในหลายมิติ เพราะไทยคมดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ดังนั้นผู้บริหาร พนักงานนอกจะต้องมีความรู้ในเชิงลึกในหน้าที่ที่ปฏิบัติแล้วยังต้องมีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในแต่ละประเทศอีกด้วย

บริษัทเห็นว่าการสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลัก และตำแหน่งงานเป้าหมายที่สำคัญสำหรับบริษัทในอนาคต