THCOM 14 THB
+0.30 (+2.16%)

BOARD OF DIRECTORS

นายคณิต วัลยะเพ็ชร์
กรรมการอิสระ

 

สัดส่วนการถือหุ้น

จำนวน 20,000 หุ้น ถือโดยคู่สมรส (คิดเป็นร้อยละ 0.0018%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการอบรม/สัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

DCP: Directors Certification Program รุ่น 237/2562

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาคธุรกิจและการดำเนินการทางกฎหมายในศาลปกครอง ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ

ประสบการณ์ทำงาน

• พ.ค. 2565 – ปัจจุบัน :

­ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

•. เม.ย. 2565 – ปัจจุบัน :

  กรรมการอิสระ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

•. ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน :

  กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•. พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน :

กรรมการ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด

•.  ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน :

  กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

•.  ต.ค. 2553 – ปัจจุบัน :

  กรรมการ บริษัท มิตรตรัง จำกัด

•.  มี.ค. 2553 – ปัจจุบัน :

  กรรมการ บริษัท สานฝันครอบครัว จำกัด

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

• ต.ค. 2564 – พ.ค. 2565 :

­ กรรมการอิสระ และ  กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

• พ.ค. 2534 – มิ.ย. 2564 :

­ ทนายความหุ้นส่วนและกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด