THCOM 12 THB
-0.20 (-1.71%)

บริษัทไทยคม

ทีมผู้บริหาร

นายปฐมภพ
สุวรรณศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวชาลินี
ผลานุวัตร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอนุวัฒน์
สงวนทรัพยากร

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน

ดร.ปิยะวัฒน์
จริยเศรษฐพงศ์

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า

นายเอกชัย
ภัคดุรงค์

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร