THCOM 16 THB
-0.40 (-2.45%)

คณะกรรมการบริษัท

ดร. ปรเมธี วิมลศิริ
กรรมการอิสระ

 

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน แคนาดา

• ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการอบรม/สัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 51

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน

หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SEF) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

• ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน :

­ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

• ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน :

­ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2561 – ปัจจุบัน :

­ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการโครงการ “Vision”  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

• ปัจจุบัน :

­ ประธานกรรมการ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2561 – ปัจจุบัน :

­  ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

• ปัจจุบัน :

­  กรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• ปัจจุบัน :

­  ประธานมูลนิธิพัฒนาไท

• ปัจจุบัน :

­  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

• ปัจจุบัน :

­  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา

• ปัจจุบัน :

­  กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC)

• ปัจจุบัน :

­  กรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)

• ปัจจุบัน :

­  กรรมการตรวจร่างระเบียบและคำสั่งตามมติคณะรัฐมนตรี ชุดที่ 4 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

• ปัจจุบัน :

­  ที่ปรึกษาหน่วยบริหารจัดการทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

• ปัจจุบัน :

­  กรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปัจจุบัน :

­  กรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง

• ปัจจุบัน :

­  กรรมการยกร่างแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) หมุดหมายที่ 9

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

• 2561 – 2563 :

­ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

• 2558 – 2561 :

­ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

• กรรมการ แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

• กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

• กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

• ประธานกรรมการอำนวยการ สำนักงานธนานุเคราะห์

• กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

• กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

• กรรมการ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

• กรรมการบริหาร สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

• กรรมการบริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ

• กรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)

• กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

• กรรมการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

• กรรมการบริหาร ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาหอการค้าไทย