THCOM 12 THB
+0.40 (+3.57%)

คณะกรรมการบริษัท

ดร. ปรเมธี วิมลศิริ
กรรมการอิสระ

 

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน แคนาดา

• ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการอบรม/สัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 51

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SEF) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

• ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน :

­ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

• ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน :

­ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2561 – ปัจจุบัน :

  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการโครงการ “Vision”

  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

• ปัจจุบัน :

­ ประธานกรรมการ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2561 – ปัจจุบัน :

­  ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

• ปัจจุบัน :

­  ประธานมูลนิธิพัฒนาไท

• ปัจจุบัน :

­  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

• ปัจจุบัน :

­  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา

• ปัจจุบัน :

­  กรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)

• ปัจจุบัน :

­  กรรมการตรวจร่างระเบียบและคำสั่งตามมติคณะรัฐมนตรี ชุดที่ 4 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

• ปัจจุบัน :

­  ที่ปรึกษาหน่วยบริหารจัดการทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

• ปัจจุบัน :

­  กรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปัจจุบัน :

­  กรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง

• ปัจจุบัน :

  ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

 

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

 

• 2562 – 2564 :

  กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC)

• 2561 – 2563 :

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

• 2558 – 2561 :

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ