THCOM 11 THB
-0.60 (-5.13%)

นักลงทุนสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ The Stock Exchange of Thailand (SET)

นอกจากนี้ไทยคมยังเข้า ร่วมโครงการ ADR ของ Bank of New York Mellon อีกด้วย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : THCOM
Bloomberg : THCOM TB
Reuters : THCOM.BK

บริษัทประกาศผลประกอบการเป็นประจำทุกไตรมาส โดยผลประกอบการจะประกาศหลังจากสิ้นไตรมาส 45 วัน และหลังจากสิ้นปี 90 วัน นอกจากนี้ไทยคมยังได้มีการนำเสนอผลประกอบการในกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” หรือ Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งโดยปกติจะมีขึ้นหลังจากประกาศผลประกอบการประมาณ 1 สัปดาห์

บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม คือ

1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ให้บริการสื่อสารดาวเทียม 2 ประเภท คือ

 • ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)
 • ดาวเทียมบรอดแบนด์ (High Throughput Satellite หรือ HTS)

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและสื่อ ใน 4 ประเภทหลัก คือ

 • ธุรกิจไอซีที (ICT) ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
 • ธุรกิจสื่อโฆษณา ให้บริการสื่อโฆษณาในรูปแบบผสมสานสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ต(YellowPages)
 • ธุรกิจบริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 • ธุรกิจจำหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศกัมพูชา และบริการที่เกี่ยวเนื่อง

3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมในลาว ได้แก่

 • บริษัท ลาว เทเลคอม มิวนิเคชั่นส์

ปัจจุบันบริษัทมีดาวเทียมให้บริการในวงโคจรทั้งหมด 5 ดวง แบ่งเป็นดาวเทียมแบบทั่วไป จำนวน 4 ดวง ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 5 ดาวเทียมไทยคม 6 ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 รวมถึงดาวเทียมบรอดแบนด์อีก 1 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) โดยรายละเอียดคุณสมบัติของดาวเทียมไทยคมแต่ละดวงมีดังต่อไปนี้

 • ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)
  เป็นดาวเทียมที่ให้บริการด้านการสื่อสาร โดยให้บริการหลักในการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการประจำที่ (Fixed Satellite Service: FSS) หรือดาวเทียมในความถี่ย่านซีแบนด์ และเคยูแบนด์ ซึ่งให้บริการส่งสัญญาณจากสถานีภาคพื้นดิน โดยสัญญาณจะขยายและส่งสัญญาณกลับมายังสถานีภาคพื้นดิน ณ ตำแหน่งใด ๆ ภายใต้พื้นที่ครอบคลุม (Footprint) ของดาวเทียม การรับสัญญาณเหล่านี้สามารถรับได้จากสถานีภาคพื้นดินอื่น ๆ ทุกที่ที่อยู่ภายใต้พื้นที่ให้บริการของดาวเทียม – ด้วยลักษณะดังกล่าวของดาวเทียมแบบทั่วไปจึงช่วยให้ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ และผู้ประกอบการโทรคมนาคม ได้รับประโยชน์จากพื้นที่ครอบคลุมบริเวณกว้างของดาวเทียมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

 

 • ดาวเทียมบรอดแบนด์ (Broadband Satellite) หรือดาวเทียม High throughput (HTS)
  เป็นดาวเทียมที่ให้บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต (แบบจุดต่อจุด) โดยใช้คลื่นความถี่สูง และเทคโนโลยีดาวเทียมที่มีความแรงของสัญญาณ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจำกัดเป็นวงกลมแคบ ๆ หลาย ๆ วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึ้ง ซึ่งโดยปกติแล้วความจุของ HTS สามารถจัดสรรคลื่นความถี่ในการให้บริการในวงโคจรได้มากกว่าเทื่อเทียบกับดาวเทียมแบบทั่วไป จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อเมกะบิตต่อวินาที (Mbps) นอกจากนี้ HTS สามารถนำเสนอบริการให้กับภาครัฐบาล และภาคธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความต้องการเพิ่มการให้บริการในบริเวณที่ระบบโครงข่ายภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงโดยใช้ broadband backhaul แทน
 • ดาวเทียมไทยคมดวงที่ 1 – 6 ดำเนินการภายใต้ระบบสัมปทาน
  โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2534 บริษัทได้รับสัมปทานสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศประเภทสร้าง-โอน-ให้บริการ (Build-Transfer-Operate หรือ BTO) จากกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร หรือ MICT) เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ.2564 โดย บริษัทจะทำหน้าที่จัดสร้างจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเพื่อให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม และจะต้องส่งมอบดาวเทียม รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล โดยบริษัทจะมีสิทธิในการดำเนินงานเพื่อให้บริการสัญญาณดาวเทียม โดยต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงเทคโนโลยีฯ) ในอัตราร้อยละ 5.5 – 22.5 ของรายได้ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมที่ได้รับหรืออย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินขั้นต่ำที่ระบุไว้ในสัญญา

 

 • ดาวเทียมไทยคมดวงที่ 7 และ 8 ดำเนินการภายใต้ระบบใบอนุญาต
  บริษัทยังได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Network Operator) ในลักษณะให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) เป็นเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2575 ภายใต้ระบบใบอนุญาตนี้ ทรัพย์สินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดาวเทียม รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ จะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยบริษัทต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ในอัตราคงที่ร้อยละ 5.25 ของรายได้ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมที่ได้รับหรืออย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินขั้นต่ำที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท