THCOM 14 THB
+0.30 (+2.16%)

เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

ไทยคม มีเป้าหมายสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้อยโอกาสจากศักยภาพของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยมุ่งมั่นให้นำไปใช้พัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเท่าเทียม ทั้งด้านการสื่อสาร การเรียนรู้ การอาชีพ การสาธารณสุข รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ที่มีกลไกการจัดการเรียนรู้ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีเจตนารมย์ร่วมกันในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ด้อยโอกาส ดำเนินโครงการ “เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต” สนับสนุนการเข้าถึงการสื่อสารด้วยอินเตอร์เน็ตดาวเทียมที่ดำเนินการในปี 2566 ทั่วประเทศจำนวน 24 ชุมชน โดยตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)กระทรวงศึกษาธิการ

Telemedicine

Education

Carbon Credit

โครงการ “เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต” เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนได้รับโอกาสทางการสื่อสารด้วยอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ นอกจากการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสาร การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุข รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เป้าหมายดำเนินการ 24 แห่ง ในพื้นที่อำเภออมก๋อย อำเภอฝาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ อำเภอขุนยวม อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และ อ.คุระบุรี จ.พังงาเป็นพื้นที่ตัวอย่างการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยศักยภาพและธุรกิจของบริษัท

ผลการดำเนินโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้อยโอกาสในด้านการสื่อสารได้ประโยชน์จากโครงการในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ลดช่องว่างและลดความเหลื่อมล้ำทางการสื่อสารซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิตปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 24 ชุมชนในโครงการ สามารถเข้าถึงได้ประมาณ 2,400 คน
ครูในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ได้รับประโยชน์จากการใช้งานในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รวมถึงการให้บริการชุมชน เป้าหมาย 48 คน (ศูนย์ฯ ละ 2 คน)
โครงการ “เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต” ยังถูกนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยการขยายผลสู่ระบบการแพทย์ทางไกล “Telemedicine” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถตรวจรับการรักษาและตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ลดความแออัดของผู้ป่วยที่ต้องไปโรงพยาบาล และลดภาระการตรวจแบบตัวต่อตัวของแพทย์ในชนบทด้วย
นอกจากนั้นยังมีแผนที่จะใช้เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนโดยใช้ระบบดาวเทียมและอินเตอร์เน็ตดาวเทียมช่วยบริหารจัดการคาร์บอน ด้วยโปรแกรมจัดการคาร์บอนเครดิตที่ไทยคมพัฒนาขึ้น

ติดตามไทยคม CSR