THCOM 14 THB
-0.20 (-1.38%)
Thaicom We Share – ของใช้ในห้องน้ำเพื่อผู้ป่วยและญาติ

ไทยคมส่งมอบของใช้สำหรับชำระร่างกายและที่จำเป็นในห้องน้ำแก่ผู้ป่วยและญาติเฝ้าไข้ผู้ป่วยใน ที่จำเป็นต้องพักค้างที่เรือนพักญาติของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

Thaicom We Share ครั้งที่ ระดมเพื่อนพนักงานปลูกป่าชายเลน 300 ต้น สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยมะยม ร่วมกับ ธนาคารออมสินสาขาฝาง

จัดโครงการ ออมสิน- ศกร. สร้างงานให้เป็นเงิน โดยใช้อินเตอร์เน็ตดาวเทียม Thaicom Express Wifi ใช้ค้นข้อมูลและให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน

ไทยคม นำ หลักสูตรการติดตั้งซ่อมบำรุงระบบอินเตอร์เน็ตดาวเทียม Thaicom Express Net/Wifi”

อบรมเด็กเทคนิคสร้างแรงบันดาลใจสู่การสร้างอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

น้องเทคนิค ปวช.และ ปวส.อบรมหลักสูตร การบินและซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตรเจ้าเอี้ยง”

ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

ศศช.บ้านทีเลอเปอคี ต.แม่หลอง อ.อมก๋อย ใช้ Thaicom Express wifi

ในการสอนนักศึกษาในการใช้งาน การช่วยเหลือผู้เรียน(OA) และการรับชมการปฐมนิเทศน์นักศึกษา ผ่าน facebook live

ติดตามไทยคม CSR