THCOM 12 THB
+0.40 (+3.57%)

ไทยคม สร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไทยคม ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้ง “ภายใน หรือ CSR in Process” ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ โดยการรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความประทับใจ มีความน่าเชื่อถือ และสร้างคุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

ตลอดจนการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “ภายนอก หรือ CSR after Process” ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ของบริษัท

ซึ่งยังคงส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม ภายใต้ 4 แนวคิดหลัก คือ

โครงการ “เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต” สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย และทุกพื้นที่ด้วยศักยภาพความเชี่ยวชาญของไทยคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกพื้นที่ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม

แบงปันความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจด้านอวกาศ ดาวเทียม เทคโนโลยี นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญจากศักยภาพขององค์กรและบุคลากรบริษัท

เป็นกำลังสำคัญด้านการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และจัดการปัจจัยอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทที่มีส่วนเชื่อมโยงไปยังภายนอก

สร้างรูปแบบและกระบวนการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ต่อสังคมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันของพนักงานผ่านกิจกรรม Volunteer

โครงการไทยคมเพื่อสังคม

ติดตามไทยคม CSR