THCOM 14 THB
-0.20 (-1.38%)
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
เทปบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ: *บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567