THCOM 12 THB
-0.20 (-1.71%)

รางวัลและเกียรติประวัติ

ปี

การกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ ประจำปี 2566

ไทยคม ประสบความสำเร็จ 11 ปีติดต่อกัน (2556-2566) ในการได้รับคะแนนบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยปีนี้ คว้าคะแนนไป 104 เปอร์เซ็นต์ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและยกระดับความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG

การกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ ประจำปี 2565

ไทยคมประสบความสำเร็จ 10 ปีติดต่อกัน ในการได้รับคะแนนบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยปีนี้ ไทยคมคว้าคะแนนไป 96 เปอร์เซ็นต์ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและยกระดับความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG

หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565

ไทยคมได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นบริษัทที่มีหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 นับเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ตั้งแต่ในปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งการได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานต่อพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เป็นต้น

การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ไทยคมรับมอบใบรับรองการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 จากสถาบัน British Standard Institution (BSI) เพื่อรับรองว่าไทยคมเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ISO 27001 และตรงตามมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6)

ไทยคมรับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 ในกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงการเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG)

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award หรือรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

เข็ม”เสมาคุณูปการ”จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบ “เข็มเสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาของประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128 ปี โดยได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงาน กศน.ในฐานะที่ริเริ่มโครงการกองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กศน. ในหลายพื้นที่

รางวัล DRIVE AWARD 2019

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดย นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล DRIVE AWARD 2019 สาขา Technology จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นองค์กรที่สร้างและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และเป็นต้นแบบแก่ธุรกิจอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพของวงการธุรกิจไทย

หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5)

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562

จากสถาบันไทยพัฒน์

รางวัล ASEAN CG Awards ระดับ TOP 50 ครั้งที่ 2 ติดต่อกัน

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4)

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ ประจำปี 2561 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3)

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ
ประจำปี 2560 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

อันดับเครดิต A- แนวโน้ม Stable
(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4)

จาก สถาบันจัดอันดับเครดิตทริสเรทติ้ง

มาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทที่มีระบบการบริหารงานคุณภาพ และ ISO 22301:2012 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

จากสถาบัน British Standard Institution (BSI)

การกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ
ประจำปี 2559 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายงานความยั่งยืนดีเด่น ปี 2016

จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

เครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตร

จากกองทัพเรือ

Investor’s Choice Award 2016

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ISO 22301: 2012 (BCMS)
ใบรับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

จากสถาบัน British Standard Institution (BSI)

การกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ ประจำปี 2558 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ประกอบการดาวเทียม (Fixed Satellite Service Operators) อันดับที่ 8 ของโลก

โดยนิตยสาร SpaceNews

หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2558

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล “ESG100” (ESG: Environmental, Social and Governance)

จากสถาบันไทยพัฒน์

ใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม
Via Satellite Excellence Awards

จากนิตยสาร Via Satellite ประเทศสหรัฐอเมริกา