THCOM 4.54 THB
-0.08 (-1.73%)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายต่อต้านการทุจริต ฉบับปรับปรุงปี 2560
คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ไทยคม ให้ความสำคัญและยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานของไทยคม ให้สู่ระดับสากล

โดยบริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่า การทุจริต เป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้ง ให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติร่วมกับค่านิยมขององค์กร อันได้แก่

ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม หน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด ซึ่งบริษัทได้ทำการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruptiion Policy) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ได้มีมติให้บริษัทผ่านการรับรองการขอเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลักการสำคัญของนโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย ทั้งนี้ รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศซึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ ด้วย

บริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริต ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ในการต่อต้านการทุจริต

พนักงานของบริษัท (ให้หมายความรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท) ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำการใด ๆ ที่ถือว่าเป็นการทุจริต สำหรับการให้ และ/หรือ การรับสินบน ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เช่น บุคลากรของบริษัทต่าง ๆ ที่มีธุรกรรม