THCOM 14 THB
-0.20 (-1.38%)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน ฉบับปรับปรุงปี 2567
คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ไทยคม ให้ความสำคัญและยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานของไทยคมสู่ระดับสากล

ด้วยตระหนักดีว่าการทุจริตเป็นภัยร้ายแรง ที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไทยคมจึงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติเป็นค่านิยมหลักขององค์กร

หลักสำคัญของนโยบายต่อต้านการทุจริต

ไทยคม ยึดถือนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Principle) และมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตในประเทศไทย โดยไทยคมจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริต ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังและส่งเสริมให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค์กร ผ่านทางการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการต่อต้านการทุจริตที่ได้มาตรฐานในระดับสากล  ไทยคมจึงได้กำหนดขอบเขตในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อการต่อต้านทุจริตออกเป็น 4 แนวทาง ได้แก่

  • พนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายการให้และรับของขวัญ และงดเว้นการบริจาคในนามของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง การจัดกิจกรรมบันเทิงสำหรับพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับตำแหน่งทางการเมือง
  • การฝึกอบรมบุคลากรและผู้บริหาร
  • การรายงานผ่านช่องทาง “รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” เพื่อรายงานการละเมิดนโยบาย