ไทยคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไทยคม...สร้างโอกาส สร้างอนาคตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 

พันธะสัญญาสู่ความยั่งยืนของเรา

คือ การสร้างโอกาส สร้างอนาคต ในทุก footprint เพื่อให้ไทยคมเติบโตเคียงข้างชุมชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่และดำเนินธุรกิจ

 • วิถีสู่ความยั่งยืน

  ที่ผ่านมา ไทยคม ให้ความสำคัญต่อเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีความมุ่งหวังต่อการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบ (Impact) ต่อทั้งองค์กรและสังคมภายนอก ผ่านการปรับปรุงวิสัยทัศน์การบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการกำหนดนโยบายแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานทั้งกระบวนการภายในและภายนอกตั้งแต่การกำหนด นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย

  นอกจากนี้ ไทยคม ได้ริเริ่มหยิบยกเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมาบูรณาการเข้าสู่การบริหารจัดการในธุรกิจ ผ่านการคัดประเด็นสำคัญจากการประเมินในส่วนขององค์กร และส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย อันนำไปสู่การกำหนดระบบบริหารจัดการ การวางแผนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน และการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลซึ่งถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการยอมรับ และได้รับการยกย่องจากผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ

 • วิสัยทัศน์

  มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย

  ที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในการเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสาร มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสาร อีกทั้งยังยึดมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหลักธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

  พันธกิจ

  1. สร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ดีให้ผู้ถือหุ้น
  2. พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า และตลาดใหม่
  3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยคมให้ได้รับการยอมรับในทุกภาคส่วน
  4. เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถในการทำงานและความผูกพันของพนักงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
 • การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย

  ไทยคมเชื่อว่าการที่องค์กรจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างแข็งแกร่งนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางในการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกๆกลุ่มอย่างเหมาะสมและครบถ้วน ผู้มีส่วนได้เสียของไทยคม ประกอบด้วย 8 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย พนักงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการและกำกับดูแล ลูกค้า ผู้ให้สินเชื่อ คู่ค้า พันธมิตร ชุมชน

  อ่านเพิ่มเติม
 • นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ไทยคม ตระหนักถึงบทบาทในการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ท่ามกลางบริบทต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาและขอบเขตความรับผิดชอบ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 9 ด้าน ต่อไปนี้

  1. การกำกับดูแลกิจการ
  2. การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
  3. การต่อต้านการทุจริต
  4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
  5. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
  6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
  7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
  8. การสร้างสรรค์นวัตกรรม
  9. การจัดการสิ่งแวดล้อม

  ดาวน์โหลด PDF

กรอบการดำเนินงานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไทยคมรักษาคุณภาพ การเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารให้ครอบคลุมเพียงพอในทุกสถานการณ์ มุ่งรับผิดชอบผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตและบริหารจัดการทรัพยากรอวกาศอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมระดับโลกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมและสังคมโดยรวมที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

 • การทำให้ทุกคนเข้าถึงการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมกันจึงถือเป็นภารกิจสำคัญอีกอย่างของไทยคม เพราะโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการโครงข่ายด้านการสื่อสาร (Accessibility) คือ เรื่องสำคัญ เราจึงจำเป็นต้องมีช่องทางและเนื้อหาสาระที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัยในสังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ภายใต้กลยุทธ์โครงข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกลยุทธ์ความสามารถของการสื่อสารในสภาวการณ์ฉุกเฉิน

  อ่านเพิ่มเติม
 • ไทยคมมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมที่ยั่งยืน จึงได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการให้บริการรูปแบบใหม่ที่จะสามารถตอบสนองต่อแนวโน้มของเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคต ความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่านกระบวนการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมของไทยคม (Innovation Pipeline) ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน 3 ส่วนหลัก คือ Technological Innovation, Financial Innovation และ Marketing Innovation ในการร่วมกันพัฒนาตั้งแต่การคิดค้นจนถึงการให้บริการผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของไทยคมมีความก้าวล้ำเทคโนโลยีในปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางในอนาคต ไปพร้อมกับสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างเหมาะสม

  อ่านเพิ่มเติม
 • ดาวที่ใกล้ชิดผู้คน ... ดาวเทียมไทยคม
  จากการดำเนินธุรกิจดาวเทียมสื่อสารของไทยคม สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยและสังคมโลกได้หลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ หรือสังคม ดาวเทียมไทยคม อยู่ในตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก มีผู้นิยมใช้สูง และหันหน้าจานดาวเทียมมารับชมมากที่สุด ครอบคลุมให้บริการกว่า 120 ประเทศ ส่งสัญญาณมายังภาคพื้นดินเพื่อให้ประชาชนรับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่รองรับได้หลากหลายระบบ ทั้งระบบ SD, HD หรือแม้แต่ UHD
  ปัจจุบันไทยคมให้บริการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ครอบคลุมและมีผู้ใช้งานกว่าร้อยละ 62 หรือประมาณ 16 ล้านครัวเรือนของประเทศไทย (รายงานประจำปี 2561 หน้า 39) เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยลดช่องว่างทางการสื่อสาร สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง หรือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มาพร้อมกับดาวเทียม ซึ่งตอบสนองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโดยมีต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครู ลดช่องว่างทางการศึกษา สร้างมาตรฐานการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกัน และสร้างโอกาสการศึกษาให้กับผู้คนในพื้นที่ห่างไกลมากขึ้น
  นอกจากนั้นดาวเทียมไทยคม ยังตอบสนองการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวเทียมไทยคม 4 ดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรกของโลก ที่สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 14 ประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สามารถเชื่อมต่อการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายภาครัฐ และองค์กรเอกชน รวมถึงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้คนมหาศาล ลดช่องว่างทางการสื่อสาร ลดอัตราการเดินทางสิ้นเปลืองพลังงานเพื่อติดต่อกิจธุระต่างๆ รวมถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ได้เพิ่มช่องทางการจัดการเรียนการสอนให้กับเยาวชน การจัดทำรายงานส่งส่วนกลาง การสืบค้นข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

  อ่านเพิ่มเติม
 • ไทยคมให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้การกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กรตามแนวทางธุรกิจยั่งยืน เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางและกรอบการปฏิบัติที่สอดคล้องกับตลอดจนค่านิยมองค์กร คือ เป็นเลิศในเทคโนโลยี เต็มที่ทุกความท้าทาย มุ่งมั่นนวัตกรรม นำความรู้คู่คุณธรรมสู่สังคมไทย นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องสำคัญสำหรับไทยคม เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจร่วมกับไทยคม

  อ่านเพิ่มเติม