สารจากประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไทยคม...สร้างโอกาส สร้างอนาคตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 

สารจากประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 24 ปี ไทยคมให้บริการด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบครบวงจร ทั้งบรอดคาสต์ และบรอดแบรนด์ที่ครอบคลุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ไทยคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน

อันได้แก่ การเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารสู่ทุกชีวิต (Connectivity) ความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน (Responsibility) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมระดับโลกที่สร้างองค์ความรู้ คุณค่าร่วม และการบริหารทรัพยากรเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมโดยรวม

Connectivity

โดยเฉพาะในปี 2558 ไทยคมให้ความสำคัญกับการจัดหาและบริการโครงข่ายดาวเทียมให้เพียงพอและครอบคลุมการใช้งานเสมอ โดยได้เตรียมความพร้อมในการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจรที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณช่องสัญญาณส่งผลให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องแม้ในพื้นที่ห่างไกลและยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ

Responsibility

ไทยคมได้รับผิดชอบต่อการให้บริการแก่ลูกค้าแบบยกระดับคุณภาพโดยเริ่มประยุกต์ระบบการบริหารสถานการณ์ (Incident Management) มาใช้ในงานด้านบรอดแบรนด์ โดยได้นำระบบไอที มาติดตามและแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ gateway ก่อนที่จะเกิดปัญหา ซึ่งส่งผลให้ในปี 2558 ไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้นเลย

Innovation

ไทยคมมุ่งมั่นในการออกแบบนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งลูกค้ารายบุคคล ครัวเรือน องค์กรและภาครัฐ รวมทั้งร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้นวัตกรรมด้านดาวเทียมและอวกาศที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยในปี 2558 ได้จัดโครงการ Ready to use Antenna Competition ซึ่งเป็นเวทีสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจออกแบบและประดิษฐ์ต้นแบบจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมใช้

Corporate Governance

ไทยคมให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยในปี 2558 ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จที่บริษัทพัฒนาธรรมาภิบาลจากระดับประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน และยังคงสถานะดีเลิศ หรือห้าดาว ของ CGR ประเทศไทย ทำให้ในปี 2559 บริษัทมีความเชื่อมั่นที่จะเริ่มขยายแนวคิดความยั่งยืนไปสู่กลุ่มคู่ค้าด้วย

จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมงานตลอดปี 2558 ไทยคมได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลด้านการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Award) ประจำปี 2015 จาก Via Satellite Excellence Awards และ รางวัล Top 2 Outstanding Achievement ของ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2558 รวมทั้งบริษัทยังได้รับการจัดอันดับเป็นหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2015 (THSI-2015) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒน์ ในขณะเดียวกันกรรมการบริษัท ได้รับรางวัลจากสถาบันกรรมการไทย (IOD) ภายใต้โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2558 (ประกอบด้วย รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง รางวัลคณะกรรมการแห่งชาติ ระดับดีเด่น และรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี) พร้อมกันนี้ไทยคมยังมีผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน โดยได้รับเป็นบริษัทดาวเทียมลำดับที่ 8 ของโลกในแง่รายได้

เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2559 เป็นไปตามแผนโดยราบรื่นไทยคมมีแนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการภายในการดำเนินธุรกิจ (CSR In-process) ให้ครอบคลุม รวมทั้งมีแผนการทบทวนความคาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐที่ได้สนับสนุนไทยคมบนรากฐานแห่งความรับผิดชอบร่วมกันด้วยดีตลอดมา ไทยคมจะยังคงยึดมั่นตามพันธกิจ “การเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารให้ครอบคลุมเพียงพอในทุกสถานการณ์ มุ่งรับผิดชอบผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตและบริหารจัดการทรัพยากรอวกาศอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่อุปทาน” เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมระดับโลกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมและสังคมโดยรวมที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนสืบต่อไป

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร