นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

“บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

 
 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง ปี 2561

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

ดาวน์โหลด PDF