การกำกับดูแลกิจการที่ดี

“บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

 
 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารสำคัญของบริษัท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเลขานุการบริษัท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม