ดาวเทียมไทยคม 8

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

ดาวเทียมไทยคม 8

ดาวเทียมไทยคม 8 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เป็นดาวเทียมที่มีช่องสัญญาณแบบเคยูแบนด์ โดยมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมตลาดเอเชียและแอฟริกา มีช่องสัญญาณจำนวน 24 ช่อง พร้อมให้บริการทางด้านบรอดคาสต์และการส่งข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อสารมวลชนในทวีปเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา ดาวเทียมไทยคม 8 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับดาวเทียมไทยคม 5 และ ดาวเทียมไทยคม 6

ข้อมูลทางเทคนิค
บริษัทที่ผลิตดาวเทียม Orbital Sciences Corporation, USA
ตำแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก
อายุการใช้งาน ประมาณ 15 ปี
Attitude Control 3-Axis Stabilized
มวลในวงโคจร ประมาณ 3,000 กิโลกรัม
วันที่ส่งขึ้นสู่วงโคจร 27 พฤษภาคม 2559
จำนวนช่องสัญญาณ
Ku-Band 24 Transponders
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า