รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

“บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

 
 

รายงานการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ 768.12 KB


ดาวน์โหลด PDF

รายงานการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ 677.55 KB


ดาวน์โหลด PDF

รายงานการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ 471.7 KB


ดาวน์โหลด PDF

รายงานการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2558

ขนาดไฟล์ 339.88 KB


ดาวน์โหลด PDF