กฎบัตร

“บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

 
 

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ดาวน์โหลด PDF

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ดาวน์โหลด PDF

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ดาวน์โหลด PDF

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ดาวน์โหลด PDF

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด PDF

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด PDF