อาสาไทยคม

ไทยคม...สร้างโอกาส สร้างอนาคตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 
 

โครงการ “อาสาไทยคม - project V”

ไทยคม สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสา มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม ด้วยการสร้างสรรค์ แบ่งปัน สิ่งดีๆ ให้ชุมชน ในโครงการ “อาสาไทยคม - project V” ขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนโครงการของพนักงานที่มีจิตอาสา คิดสร้างสรรค์และต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการใช้ความรู้ความสามารถแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคม สามารถของบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการได้