กิจกรรมเพื่อสังคม

ไทยคม...สร้างโอกาส สร้างอนาคตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 
 

อาสาไทยคม

ไทยคม มีแนวทางให้ทุกโครงการจะดึงการมีส่วนร่วมของพนักงานไทยคมเข้ามามีบทบาทในการคิดสร้างสรรค์ เสนอแนะ ร่วมรับผิดชอบ และลงมือทำ ตามแนวทาง Constructionism รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ โดยใช้ทักษะและความสามารถของพนักงานในการทำประโยชน์ต่อสังคมซึ่งครอบคลุมในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 ไทยคมดำเนินโครงการ “Thaicom We Share” เพื่อดึงกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกระบวนการคิดและการลงมือทำ ให้พนักงานมีส่วนในการรับผิดชอบในหน้าที่แตกต่างกันในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ตามแนวทาง Constructionism โดยลงพื้นที่จัดกิจกรรมอาสาในโรงเรียนต่าง ๆ เช่น การทำห้องสมุด ปลูกต้นไม้ ติดตั้งชุดจานดาวเทียม และเครื่องรับโทรทัศน์ การจัดเลี้ยงอาหารนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มพนักงาน สร้างความสนิทสนม ความรับผิดชอบในหน้าที่ ซึ่งบางครั้งไม่เคยทำงานประเภทนี้มาก่อน เรียนรู้การทำงานเป็นทีม จากเพื่อนร่วมงานที่มาจากฝ่ายต่าง ๆ โดยในปี 2561 บริษัทจัดกิจกรรม Thaicom We Share นี้ จำนวน 10 ครั้ง มีอาสาไทยคมเข้าร่วม 160 คน คิดเป็นชั่วโมงอาสา 1,152 ชั่วโมง