กิจกรรมเพื่อสังคม

ไทยคม...สร้างโอกาส สร้างอนาคตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 
 

รอบรู้กับไทยคม

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านอวกาศ ดาวเทียม เทคโนโลยี นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญจากศักยภาพขององค์กรและบุคลากรบริษัท

ห้องเรียนไทยคมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวคิดใหม่ ตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism แก่เยาวชน และขยายผลแนวคิดสู่บุคลากรบริษัท ที่มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ที่เกิดและสร้างขึ้นได้เมื่อผู้เรียนมีโอกาสเป็นผู้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by doing) พร้อมกับวางแผนการต่อยอดโครงงานของนักเรียนโดยบุคลากรไทยคม

จัดการศึกษาในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายจำนวน 3 ห้องเรียน (เรียนในห้องเรียนไทยคมต่อเนื่อง 3 ปี ม.4-6)

จัดโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี สื่อ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

พัฒนาครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทาง Constructionism

นักเรียน 187 คน (จาก 5 รุ่น, 38 คน ในปี 2561) ที่ผ่านการเรียนรู้จากห้องเรียนไทยคมภายใต้โครงการตามแนวทาง Constructionism 30 โครงงานเพื่อต่อยอด สู่การศึกษาที่สูงขึ้นโดยนักเรียน ม.6 ที่จบการศึกษาในปี 2559-2561

ปี 2561 ไทยคมดำเนินการพัฒนาครูผู้สอน “ห้องเรียนไทยคม” โรงเรียนวัดเขียนเขต เพื่อเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการเผยแพร่แนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนเครือข่าย และครู กศน.ให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงให้สามารถนำแนวคิดดังกล่าว ลงไปดำเนินโครงการกองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

Space & Satellite Pavilion

เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม ส่วนจัดแสดงนิทรรศการดาวเทียม พร้อมเข้าเยี่ยมชมกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสารผ่านดาวเทียม พร้อมการบรรยายให้ความรู้ด้านอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียมจากวิศวกรดาวเทียมและอาสาสมัครไทยคม

ในปี 2561 มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบัน การศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตลอดทุกเดือน สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรื่องอวกาศและดาวเทียมในปีที่ผ่านมาทั้งสิ้น 1,201 คนนอกจากนี้ ปี 2561 บริษัท ยังผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่านการ์ตูนแอนิเมชันชุด “ท่องกาแล็กซี่กับพี่ไทยคม” นำโดย พี่ไทยคม น้องไทยคม กับแรบบิทมูน ที่จะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมความรู้ด้านอวกาศและดาวเทียมให้กับเด็ก ๆ ติดต่อกันเป็นปีที่สองอีกจำนวน 20 ตอน

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์

นอกเหนือจากการนำโครงข่ายเพื่อการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาแล้ว ไทยคมยังได้ขยายบทบาทในการสนับสนุนให้เกิด สภาพแวดล้อมของการศึกษาเรียนรู้ (Ecosystem) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอวกาศนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการสร้างดาวเทียมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผ่านโครงการประกวดที่ไทยคมจัดขึ้น ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง บริษัทได้จัดโครงการและการประกวดที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ เช่น โครงการ SpaceBox โครงการ Ready to Use Antenna โครงการ iEMAT : Innovative Electromagnetics Academy of Thailand โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาลัยเกษตรศาสตร์ ในการร่วมกันพัฒนาและคิดค้นระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Anti-Jam TV) ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมสื่อสาร ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย