กิจกรรมเพื่อสังคม

ไทยคม...สร้างโอกาส สร้างอนาคตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 
 

อาสาไทยคม

ไทยคมสนับสนุนพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจกับไทยคม ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ผ่านโครงการ “อาสาไทยคม” ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสากับโครงการเพื่อสังคมต่างๆที่บริษัทดำเนินการ โดยใช้ทักษะและความสามารถของพนักงานในการทำประโยชน์ต่อสังคมซึ่งครอบคลุมในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการสอนติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม โดยอาสาสมัครไทยคม ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับดาวเทียมและการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม การตั้งกองทุนพี่ไทยคมปันน้ำใจเพื่อน้อง โครงการให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น

ไทยคมเชื่อว่าพนักงานของเราทุกคนยังจะสานต่อความมุ่งมั่นที่จะใช้ความสามารถของเรา เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะอนาคตใหม่ของไทยคม ไม่เพียงก้าวไกลสู่ความสำเร็จด้านธุรกิจ หากแต่เป็นย่างก้าวที่เชื่อมเรากับสังคมรอบข้าง ทั้งในระดับชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก