กิจกรรมเพื่อสังคม

ไทยคม...สร้างโอกาส สร้างอนาคตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 
 

ไทยคมเพื่อชุมชน

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ไทยคมจึงจัดให้มีการตั้งกองทุนปัจจัยการผลิตและกองทุนหมุนเวียน สร้างองค์ความรู้เครือข่ายผักปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาการพึ่งพิงการซื้อปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างรายได้ให้กับสมาชิก ลดการใช้สารเคมี ผลิตผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในชุมชนและจำหน่ายให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการประยุกต์ในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในชุมชนเฉลิมศรี จ.นนทบุรี และโครงการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value) การสร้าง “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)” แก่นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ให้เยี่ยมชมและทำหน้าที่ไกด์อาสาในนิทรรศการระดับโลก “NASA A HUMAN ADVENTURE” และดำเนินโครงการ “ไทยคม...สร้างโอกาสเพื่อผู้พิการไทย - กองทุนไทยคมเพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรี่ช็อพ” เพื่อต่อยอดการสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินโครงการที่สามารถตอบสนองวัตถุ ประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ คือ การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ และนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และตอบสนองแนวทางการให้การสนับสนุนการศึกษาของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นดำเนินการตลอดมา