กิจกรรมเพื่อสังคม

ไทยคม...สร้างโอกาส สร้างอนาคตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 
 

รอบรู้กับไทยคม

โครงการ ห้องเรียนไทยคม (Thaicom Learning Center)

ไทยคมส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามหลักการที่ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นและสร้างขึ้นได้เมื่อผู้เรียนมีโอกาสเป็นผู้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by Doing) กล่าวคือ เน้นให้เด็กค้นหาข้อมูล (Data) แล้วสังเคราะห์เป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้ (Information) แล้วนำไปสู่ความรู้ (Knowledge) อันนำไปสู่ปัญญา (Wisdom) ที่สามารถนำไปใช้ตลอดชีวิต ซึ่งบริษัทคาดหวังในการเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์

นอกเหนือจากการนำโครงข่ายเพื่อการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาแล้ว ไทยคมยังได้ขยายบทบาทในการสนับสนุนให้เกิด สภาพแวดล้อมของการศึกษาเรียนรู้ (Ecosystem) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอวกาศนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการสร้างดาวเทียมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผ่านโครงการประกวดที่ไทยคมจัดขึ้น ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง บริษัทได้จัดโครงการและการประกวดที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ เช่น โครงการ SpaceBox โครงการ Ready to Use Antenna โครงการ iEMAT : Innovative Electromagnetics Academy of Thailand โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาลัยเกษตรศาสตร์ ในการร่วมกันพัฒนาและคิดค้นระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Anti-Jam TV) ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมสื่อสาร ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย