กิจกรรมเพื่อสังคม

ไทยคม...สร้างโอกาส สร้างอนาคตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 
 

ไทยคิด ไทยคม

บริษัทใช้ดาวเทียมไทยคมเป็นดาวเทียมในการส่งสัญญาณโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งเสริมการเรียนรู้และลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่ขาดแคลนครูผู้สอน โดยใช้ประโยชน์จากช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมเป็นสื่อกลางเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนการสอน และมีส่วนช่วยส่งเสริมเยาวชนไทยในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างทัดเทียมกัน โดยมอบ “ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม” ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนครูผู้สอน มีการส่งทีมงานเพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมพร้อมทั้งสอนวิธีการใช้งานให้แก่นักเรียนระดับอาชีวศึกษา ตชด.และครู กศน.ให้ไปติดตั้งในพื้นที่ที่สังกัด รวมทั้งมีแผนติดตามและซ่อมบำรุง เพื่อให้อุปกรณ์สามารถรับสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ