ติดต่อเลขานุการบริษัท

“บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

 
 

ติดต่อเลขานุการบริษัท

สถานีดาวเทียมไทยคม

63/21 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (ประเทศไทย)

โทรศัพท์:02-596-5060
โทรสาร:02-591-0724