ที่อยู่และแผนที่บริษัท

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

ติดต่อ

สำนักสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์: 02-596-5060

contact@thaicom.net

ฝ่ายบริการลูกค้า-ไทยคม

โทรศัพท์: 02-599-3200

โทรสาร: 02-976-3001
02-976-3006

cnd@thaicom.net

ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-596-5060
ต่อ 8493, 8407

pr@thaicom.net

ฝ่ายบริการลูกค้า-เทเลพอร์ต

โทรศัพท์: 02-599-3200

โทรสาร: 02-976-3001
02-976-3006

vod@thaicom.net

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-596-5068
02-596-5060 ต่อ 8472

โทรสาร: 02-591-0724

ir@thaicom.net